Quy luật từ những sự thay đổi về lượng dẫn đến những sự thay đổi về chất và ngược lại

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Quy luật từ những sự thay đổi về lượng dẫn đến những sự thay đổi về chất và ngược lại by Mind Map: Quy luật từ những sự thay đổi về lượng dẫn đến những sự thay đổi về chất và ngược lại

1. Nội dung quy luật

1.1. Khái niệm về chất

1.1.1. Chất của sự vật

1.2. Khái niệm về lượng

1.3. Mối quan hệ giữa chất và lượng

1.4. Các khái niệm xuất hiện trong sự chuyển giao giữa lượng và chất

1.4.1. Độ

1.4.2. Điểm nút

1.4.3. Bước nhảy

1.4.3.1. Bước nhảy cục bộ

1.4.3.2. Bước nhảy toàn bộ

1.4.3.3. Bước nhảy tức thời

1.4.3.4. Bước nhảy dần dần

1.5. Quy luật lượng đổi - chất đổi

2. Ý nghĩa phương pháp luận

2.1. Thứ nhất

2.1.1. Quá trình tích lũy để thay đổi về lượng và chất

2.2. Thứ hai

2.2.1. Biểu hiện

2.3. Thứ ba

2.3.1. Thái độ

2.4. Thứ tư

2.4.1. Phương thức liên kết

3. NHÓM 8: