ระบบสื่อสารข้อมูลด้วนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบสื่อสารข้อมูลด้วนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ by Mind Map: ระบบสื่อสารข้อมูลด้วนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.1. 1. ความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ก (computer network) หมายถึง ระบบสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์จำนวนตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและสารสนเทศ รวมถึงใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ร่วมกัน

2. ประเภทระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2.1. 1)ระบบเครือข่ายระดับท้องถิ่น(local area network: LAN)เป็นเครือข่ายระยะใกล้ ใช้กันอยู่ในบริเวณไม่กว้างนัก อาจอยู่ในองค์กรเดียวกัน หรืออาคารที่ใกล้กัน เช่น ภายในสำนักงานภายในโรงเรียนหรือภาพในมหาลัยระบบเครือข่ายท้องถิ่นจะช่วยให้ติดต่อกันได้สะดวก ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ

2.2. 2)ระบบเครือข่ายระดับเมือง(metropolitan area network:MAN)เป็นเครือข่ายขนาดกลางที่ใช้ภายในเมืองหรือจังหวัดใกล้เคียงกัน เช่น ระบบเคเบิลทีวีที่มีสมาชิกตามบ้านทั่วไป การฝากถอนเงินผ่านระบบเอทีเอ็ม

2.3. 3)ระบบเครือข่ายระดับประเทศ(wide area network : WAN)เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ ใช้ติดต่อบริเวณกว้าง มีสถานีหรือจุดเชื่อมต่อมากกว่า 1 แสนจุด ใช้สื่อกลางหลายชนิด เช่น ระบบคลื่นวิทยุ คลื่นไมโครเวฟ หรือดาวเทียม และการใช้อินเทอร์เน็ตก็จัดว่าเป็นการติดต่อสื่อสารในระบบเครือข่ายระดับประเทศด้วย

3. รูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย

3.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่2เครื่องขึ้นไปสามารถติดต่อสารผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์เชื่อมต่อ เช่น สาโทรศัพท์ สายเคเบิล คลื่นไมโครเวฟ ซึ่งเป็นตัวกลางที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถรับ-ส่งข้อมูลถึงกันลัน โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลาง เรียกว่า ไคลเอนด์(client)ระบบเครือข่าย(network)จะเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน เพื่อติดต่อสื่อสาร ทำให้สามารถรับส่งข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วภายในอาคาร ข้ามระหว่างเมือง หรือข้ามทวีป ซึ่งข้อมูลต่างๆอาจเป็นทั้งข้อความ รูปภาพ และเสียง

3.2. 1)การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบดาว(star network) เป็นการเชื่อมต่อสายสื่อสารจากคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องไปยังฮับ(hub)หรือสวิตซ์(switch)ซึ่ง เป็นอุปกรณ์สลับสายแบบกลางแบบจุดต่อจุด การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบดาว เป็นศูนย์กลางของการต่อวงจรเชื่อมโยงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ติดต่อสื่อสารถึงกัน

3.3. 2)การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบบัส (bus network)เป็นเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์บนเคเบิล สายโคแอ็กเชียลหรือ สายใยแก้วนำแสงและคอมพิวเตอร์ เครื่องหนึ่งๆสามารถถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างอิสระโดยข้อมูลจะวิ่ง ผ่านอุปกรณ์ต่างๆบนสายเคเบิลสายโคแอ็กเชียลหรือสายใยแก้วนำแสงจนกว่า ถึง ตำแหน่งที่อยู่ระบุไว้

3.4. 3)การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบวงแหวน(ring network) เครือข่ายแบบนี้จะมีการติดต่อสื่อสารเป็นแบบวงแหวน โดยที่ไม่มีคอมพิวเตอร์หลัก คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง ในเครือข่ายสามารถติดต่อกันได้โดยตรง

3.5. 4) เครือข่ายแบบผสม ( mix network ) เป็นเครือข่ายที่ไม่มีรูปร่างที่แน่นอนเป็นการผสมเครือข่ายหลายๆแบบเข้าด้วยกัน เช่น เครือข่ายแบบบัสผสมกับแบบวงแหวนและเครือข่ายแบบดาว