TẾ BÀO NHÂN SƠ

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TẾ BÀO NHÂN SƠ by Mind Map: TẾ BÀO NHÂN SƠ

1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TẾ BÀO NHÂN SƠ

1.1. Kích thước nhỏ (= 1/10 tế bào nhân thực) Có thành tế bào là peptiđôglican

1.2. Tế bào chất: Không có: Khung tế bào, hệ thống nội màng, bào quan có màng. Chỉ có Ribôxôm

1.3. Nhân: Chưa có màng nhân, vật chất di truyền là một phân tử ADN dạng vòng

2. CẤU TẠO TẾ BÀO NHÂN SƠ.

2.1. Thành tế bào, màng sinh chất, lông và roi.

2.1.1. Thành tế bào:

2.1.1.1. Thành tế bào là Peptiđôglican

2.1.1.2. Vai trò: Quy định hình dạng tế bào

2.1.2. Màng sinh chất:

2.1.2.1. Cấu tạo từ 2 lớp photpholipit và Prôtêin

2.1.2.2. Vai trò: Bảo vệ tế bào

2.1.3. Vỏ nhày (ở 1 số vi khuẩn):

2.1.3.1. Bảo vệ vi khuẩn → Ít bị bạch cầu tiêu diệt

2.1.4. Lông và roi

2.1.4.1. Lông (Nhung mao): Giúp vi khuẩn bám vào tế bào chủ

2.1.4.2. Roi (tiên mao): Giúp vi khuẩn di chuyển

2.2. Tế bào chất:

2.2.1. Nằm giữa màng sinh chất và vùng nhân, gồm bào tương và riboxom

2.2.2. Không có: Khung tế bào, hệ thống nội màng, bào quan có màng, chỉ có Ribôxôm

2.2.3. 1 số vi khuẩn có plasmit (là ADN dạng vòng nhỏ nằm trong tế bào chất của vi khuẩn)

2.3. Vùng nhân:

2.3.1. Chưa có màng nhân

2.3.2. Vật chất di truyền là 1 phân tử ADN dạng vòng

3. PHÂN LOẠI VI KHUẨN:

3.1. Vi khuẩn gram+ (Thành tế bào dày, có màu tím khi nhuộm)'

3.2. Vi khuẩn gram- (Thành tế bào mỏng, có màu đỏ khi nhuộm)