ระบบเศรษฐกิจ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบเศรษฐกิจ by Mind Map: ระบบเศรษฐกิจ

1. บทที่ 1 เรื่องเศรษฐกิจแบบทุนนิยม

1.1. วัตถุประสงค์

1.1.1. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความหมาย ความสำคัญของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมได้ K

1.1.2. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมได้ P

1.1.3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมได้ P

1.1.4. นักเรียนเกิดความตระถึงความสัมพันธ์ของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมกับระบบอื่นๆได้ A

1.2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

1.3. แบบทดสอบก่อนเรียน

1.4. 1.1 ความหมายของทุนนิยม

1.5. 1.2 ลักษณะสำคัญของทุนนิยม

1.6. 1.3 ข้อดี ข้อเสีย

1.7. สรุป

1.8. แบบทดสอบหลังเรียน

2. บทที่ 2 เรื่องเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม

2.1. วัตถุประสงค์

2.2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

2.3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความหมาย ความสำคัญของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมได้ K

2.4. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมได้ P

2.5. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมได้ P

2.6. นักเรียนเกิดความตระหนักถึงความสัมพันธ์ของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมกับระบบอื่นๆได้ A

2.7. แบบทดสอบก่อนเรียน

2.8. 2.1 ความหมายของสังคมนิยม

2.9. 2.2 ลักษณะสำคัญของสังคมนิยม

2.10. 2.3 ข้อดี ข้อเสีย

2.11. สรุป

2.12. แบบทดสอบหลังเรียน

3. บทที่ 3 เรื่องเศรษฐกิจแบบผสม

3.1. วัตถุประสงค์

3.2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

3.3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความหมาย ความสำคัญของระบบเศรษฐกิจแบบผสมได้ K

3.4. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของระบบเศรษฐกิจแบบผสมได้ P

3.5. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบผสมได้ P

3.6. นักเรียนเกิดความตระถึงความสัมพันธ์ของระบบเศรษฐกิจแบบผสมกับระบบอื่นๆได้ A

3.7. แบบทดสอบก่อนเรียน

3.8. 3.1 ความหมายของเศรษฐกิจแบบผสม

3.9. 3.2 ลักษณะสำคัญของเศรษฐกิจแบบผสม

3.10. 3.3 ข้อดี ข้อเสีย

3.11. สรุป

3.12. แบบทดสอบหลังเรียน

4. นางสาวนนท์ทิญา วังคีรี รหัส60031030195 sec.01 คบ.สังคมศึกษา