Κεφάλαιο 1

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Κεφάλαιο 1 by Mind Map: Κεφάλαιο 1

1. ARPANET

1.1. Διαφορετικότητα

1.2. Λειτουργικότητα

1.3. TCP/IP (από 1983)

1.4. 4 επίπεδα-στρώματα

1.4.1. 1.Επίπεδο Πρὀσβασης (Διεπαφής) Δικτύου

1.4.1.1. Πακέτα IP

1.4.1.2. Φυσικό και Ζεύξης Δεδομένων

1.4.2. 2.Επίπεδο Διαδικτύου

1.4.2.1. Μόνο υπηρεσία χωρίς σύνδεση

1.4.2.1.1. Ανεξαρτησία/Όχι λογικές συνδέσεις

1.4.2.1.2. Όχι αξιοπιστία

1.4.2.2. Πρωτόκολλο IP

1.4.3. 3.Επίπεδο Μεταφοράς

1.4.3.1. Υπηρεσίες προσανατολισμένες σε σύνδεση

1.4.3.1.1. Λογικές συνδέσεις

1.4.3.1.2. Αξιοπιστία

1.4.3.1.3. Πρωτόκολλο TCP

1.4.3.2. Υπηρεσίες χωρίς σύνδεση

1.4.3.2.1. Ανεξαρτησία/Όχι λογικές συνδέσεις

1.4.3.2.2. Όχι αξιοπιστία

1.4.3.2.3. Απλούστερες

1.4.3.2.4. Λιγότερες καθυστερήσεις

1.4.3.2.5. Πρωτόκολλο UDP

1.4.4. 4.Επίπεδο Εφαρμογής

1.4.4.1. TELNET

1.4.4.2. FTP

1.4.4.3. SMTP/ POP3/ IMAP

1.4.4.4. DNS

1.4.4.5. ΗTTP

2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

2.1. Άμεση

2.1.1. Γειτονικά επίπεδα

2.1.2. Χρήση διεπαφών

2.1.3. Προς τα κάτω/προς τα πάνω

2.1.4. Ενθυλάκωση

2.1.4.1. Μονάδα Πληροφορίας Πρωτοκόλλου PDU

2.1.4.1.1. Δεδομένα

2.1.4.1.2. Πληροφορίες ελέγχου

2.2. Έμμεση

2.2.1. Ομότιμα επίπεδα

2.2.2. Χρήση πρωτοκόλλων

2.2.3. Προς τα δεξιά/προς τα αριστερά