Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Fjalet kyc by Mind Map: Fjalet kyc

1. Atomi

1.1. grimca me e vogel e nje elementi

2. Elementi kimik

2.1. te gjitha atomet qe e kane numrin atomik te barabarte

3. Izotop

3.1. atomet e nje elemnti me numer te barabarte atomik por me numer neutronesh te ndryshem

4. Molekula

4.1. bashkimi i dy ose me shume atomeve

5. Masa

5.1. Masa molare (M)

5.1.1. shuma e mases relative te cdo elementi qe ndodhet ne perberje

5.1.2. matet me gr/mol

5.2. Masa molekulare e krahasuar (Mr)

5.2.1. shuma e mases relative te cdo elementi qe ndodhet ne perberje

5.2.2. nuk ka njesi

5.3. Masa absolute (m1)

5.3.1. masa e cdo atomi

6. Numri i mases (A)

6.1. eshte numri i pergjithshem i protoneve dhe neutroneve i pranishem ne berthame

6.2. A=Z+N

7. Pesha atomike (Ar)

7.1. quhet masa atomike e krahasuar, e cila shpreh raportin e mases absolute te cdo atomi me njesine karbonike, dhe eshte numer pa njesi

8. Konstantja e Avogadros (Na)

8.1. 6.02 x 10^23 grimca

9. Mol

9.1. sasia e substances, e cila permban te njejtin numer grimcash si 12gr izotop C-12

10. Spektometri

10.1. aparat me ane te te cilit matet pesha e nje atomi, bashke me izotopet e tij.

10.2. 5 faza

10.2.1. avullimi

10.2.2. jonizimi

10.2.3. pershpejtimi

10.2.4. menjanimi

10.2.5. dedektimi