Hàm số lượng giác và Phương trình lượng giác

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Hàm số lượng giác và Phương trình lượng giác by Mind Map: Hàm số lượng giác và Phương trình lượng giác

1. Hàm số LG

1.1. y=sinx

1.1.1. TXĐ: R và TGT: [-1;1].

1.1.2. Là hàm lẻ.

1.1.3. Tuần hoàn: chu kì 2pi .

1.2. y=cosx

1.2.1. TXĐ: R và TGT: [-1;1].

1.2.2. Là hàm chẵn.

1.2.3. Tuần hoàn: chu kì 2pi.

1.3. y=tanx

1.3.1. TXĐ: R\{pi/2+kpi, k thuộc Z} và TGT: R.

1.3.2. Là hàm lẻ.

1.3.3. Tuần hoàn: chu kì pi.

1.4. y=cotx

1.4.1. TXĐ: R\{kpi, k thuộc Z} và TGT: R.

1.4.2. Là hàm lẻ.

1.4.3. Tuần hoàn: chu kì pi.

2. Ứng dụng

3. PTLG

3.1. PT cơ bản

3.1.1. sinx=a

3.1.2. cosx=a

3.1.3. tanx=a

3.1.4. cotx=a

3.2. Một số PT thường gặp

3.2.1. Bậc nhất

3.2.1.1. at+b=0

3.2.1.1.1. Chuyển vế và đưa về dạng PT cơ bản.

3.2.2. Bậc hai

3.2.2.1. at^2+bt+c=0

3.2.2.1.1. Đặt ẩn và đưa về PT cơ bản.

3.2.3. Bậc nhất đối với sin và cos

3.2.3.1. asinx+bcosx=c

3.2.3.1.1. Điều kiện

3.2.3.1.2. Nghiệm