Thông tin Pishop tiếp nhận

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Thông tin Pishop tiếp nhận by Mind Map: Thông tin Pishop tiếp nhận

1. Nếu mua hàng

1.1. Phòng ban khác chuyển thông tin vào phòng bán hàng => thành phiếu mở trong phòng bán hàng => phòng bán hàng xác nhận thông tin và tag người thực hiện

1.1.1. tiếp theo bước thực hiện và tạo phiếu đánh giá

1.1.1.1. Chuyển phòng CSKH

2. Nếu tham khảo

2.1. Phòng ban khác tag thông tin vào phòng CSKH

2.1.1. Tiếp các bước