Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MOTOGO - Ninh Bình by Mind Map: MOTOGO - Ninh Bình

1. Website

1.1. Thay đổi 1 chút về giao diện website

1.1.1. Quảng cáo ở góc màn hình thông tin địa điểm cho thuê xe máy Ninh Bình

1.2. Tạo / sửa bài viết " Cho thuê xe máy Ninh Bình "

2. Facebook

2.1. Thêm địa điểm " Cho thuê xe máy Ninh Bình"

2.2. Tạo bài đăng thông báo ra mắt MOTOGO tại Ninh Bình

2.3. Share bài viết " Cho thuê xe máy Ninh Bình "

2.4. Trích bài đăng => link bài trên web

3. Google

3.1. Tạo bài viết

3.1.1. Copy bài trên web

3.2. Làm ảnh geotag

3.3. Q & A

3.4. Review