องค์กรที่ไม่เกี่ยวข้องกับเการเกษตร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์กรที่ไม่เกี่ยวข้องกับเการเกษตร by Mind Map: องค์กรที่ไม่เกี่ยวข้องกับเการเกษตร

1. การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลด้านการศึกษาของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

1.1. การจัดการความรู้ 1. การเป็นบุคคลที่รอบรู้ 2. การมีแบบจำลองความคิด 3. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 4. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 5. การคิดอย่างเป็นระบบ

2. การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

2.1. 1.บุคลากร

2.2. 2.งบประมาณ

2.3. 3.วัศดุอุปกรฌ์

2.4. 4.การจัดการ

3. การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน

3.1. 1. ปัจจัยด้านผู้นำองค์การ

3.2. 2.ปัจจัยด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชน

3.3. 3. ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์พันธกิจและกลยุทธ์ในการจัดการความรู้

3.4. 4. ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน

3.5. 5. ปัจจัยด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

3.6. 6. ปัจจัยด้านบุคลากรที่ใช้ความรู้

3.7. 7. ปัจจัยด้านความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยี

3.8. 8. ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร

3.9. 9. ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กร

4. การจัดการความรู้ของบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

4.1. 1.วัฒนธรรมการเรียนรู้

4.2. 2.การสนับสนุนของผู้นำ

4.3. 3.เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.4. 4.สภาพแวดล้อมในการทำงาน

4.5. 5.แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

5. การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์: กรณีศึกษาโรงงานผู้ผลิต เครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหาร

5.1. 1. ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงานขององค์กร

5.2. 2. ความรู้ของผลิตภัณฑ์เครื่องจักรขององค์กร

5.3. 3. ความรู้เรื่องกระบวนการผลิตเครื่องจักร

5.4. 4. ทำงานและแก้ไขปัญหาของงานที่เกิดขึ้นได้

5.5. 5. การติดต่อสื่อสารที่มีระบบและชัดเจน

6. รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

6.1. 1.ด้านองค์กร คือ กลยุทธ์และนโยบาย, ระบบปฏิบัติการ, ค่านิยมร่วม

6.2. 2.ด้านบุคลากร ทักษะความรู้ ความสามารถที่ใช้ในการทำงาน - การฝึกฝนพัฒนาตนเอง(การจัดการความรู้) - การแสวงหาความรู้ - การสร้างความรู้ - จัดเก็บและค้นคืนความรู้ - ถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ - แบบแผนความคิดอ่าน - ความคิดเชิงระบบ

7. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการความรู้องค์กรเอกชน

7.1. 1. ตัวแปรด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล - เพศ - อายุ - ระดับการศึกษา - อาชีพ - รายได้เฉลี่ยนต่อเดือน

7.2. 2. ตัวแปรด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการความรู้ขององค์กรเอกชน - ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร - ปัจจัยด้านการสนับสุนของฝ่ายบริการ - ปัจจัยด้านแรงจูงใจ - ปัจจัยด้านโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

8. การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณีศึกษา อบต.ในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

8.1. ปัจจัยส่วนบุคคล 1. เพศ 2. อายุ 3. สถานภาพ 4. ระดับการศึกษา 5. รายได้ 6. ประสบการณ์ทำงานการรับราชการ

8.2. การบริหารจัดการ 1. การวางแผน 2. การจัดองค์กร 3. การสั่งการ 4. การประสานงาน 5. การควบคุม

9. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแบ่งปันความรู้ขององค์การธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทย

9.1. 1. ปัจจัยระดับองค์กร - การสร้างบรรยากาศ - วัฒนธรรมการเรียนรู้ - บทบาทของผู้บริหาร

9.2. 2. ปัจจัยเทคโนโลยี - ความหลากหลายของ TI

9.3. 3. ปัจจัยระดับบุคคล - สิ่งจูงใจและแรงจูงใจ

10. การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

10.1. 1. การบ่งชี้ความรู้

10.2. 2. การสร้างและแสวงหาความรู้

10.3. 3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ

10.4. 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้

10.5. 5. การเข้าถึงความรู้

10.6. 6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้

10.7. 7. การเรียนรู้