Hà Nội dung Đông Đức

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Hà Nội dung Đông Đức by Mind Map: Hà Nội dung Đông Đức

1. địa lý dân cư

1.1. Các dân tộc Việt Nam

1.2. Sự phân bố dân cư

1.3. Các loại hình quần cư

1.4. Lao động và việc làm

2. Địa lý kinh tế

2.1. nông nghiệp

2.2. Công nghiệp

2.3. Dịch vụ

3. Các vùng Lãnh thổ

3.1. Trung du miền núi phía Bắc

3.2. bac trung bộ

3.3. Nam trung bộ

3.4. Đồng bằng sông Hồng

3.5. Tây Nguyên

3.6. Đông Nam Bộ

3.7. Đồng bằng sông cửu long

4. địa lý địa phương

4.1. thành phố Hồ chí minh