พอลิเมอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พอลิเมอร์ by Mind Map: พอลิเมอร์

1. ผลิตภัณฑ์

1.1. พลาสติก

1.1.1. เทอร์โมพลาสติก=recycle ได้

1.1.2. เทอร์โมเซตติ้ง =recycleไม่ได้

1.1.2.1. 1.PET

1.1.2.2. 2.HDPE

1.1.2.3. 3.PVC

1.1.2.4. 4.LDPE

1.1.2.5. 5.PP

1.1.2.6. 6.PS

1.1.2.7. 7.ไม่จำเพาะชื่อ

1.2. ยาง

1.2.1. สังเคราะห์

1.2.2. บิวตาไดอีน

1.2.3. ธรรมชาติ

2. โครงสร้าง

2.1. Therma plastic

2.1.1. แบบกิ่ง = สามารถเปลี่ยนสถานะกลับไปกลับมาได้ มีจุดหลอมเหลวต่ำ เช่น พอลิทีลีน PE

2.1.2. แบบเส้น = สามารถเปลี่ยนสถานะกลับไปกลับมาได้ พอลิไวนิลคลอไรด์ PVC,พอลิโพรพิลีน PE พอลิสไตรีน PS,พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต

2.2. Non recycle

2.2.1. แบบร่างแห=มีความแข็งแรงมาก ไม่ยืดหยุ่น เช่น พอลิยูเรีย ฟอร์มมัลดีไฮด์ เบกาไลต์เมาลามีน

3. วัลคาไนเซชัน

3.1. ผลิตภัณฑ์ที่ได้

3.1.1. ยางสังเคราะห์ เกิดจากการพอลิเมอร์

3.1.2. กำมะถันไปช่วยเชื่อมระหว่างโซ่ของพอลิไอโซพรีน

3.1.3. ยาง S.B.R เกิดจากการพอลิเมอไรเซชันระหว่าง สไตรีน กับบิวตาไดอีน ยาง S.B.R เกิดจากการพอลิเมอไรเซชันระหว่าง สไตรีน กับบิวตาไดอีน

4. ความหมาย

4.1. สารประกอบที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ และมีมวลโมเลกุลมากประกอบด้วยหน่วยเล็ก ๆ ของสารที่อาจจะเหมือนกันหรือต่างกันมาเชื่อมต่อกันด้วย พันธะโควาเลนต์

4.2. มอนอเมอร์คือ สารตั้งต้นที่ใช้เตรียมพอลิเมอร์ ส่วนใหญ่เป็นสารไม่อิ่มตัว ขนาดเล็กๆ

5. พอลิเมอร์ไรเซชัน

5.1. แบบควบแน่น

5.2. แบบเติม

6. ประเภท

6.1. ชนิดของมอนอโพลิเมอร์

6.1.1. ฮอมอพอลิเมอร์

6.1.1.1. ในธรรมชาติ คือ แป้งและเซลลูโลส

6.1.1.2. สังเคราะห์ คือ พอลิเอทีลีน พอลิไวนิลคลอไรด์ พอลิสไตรีน

6.1.2. โคพอลิเมอร์

6.1.2.1. ที่พบในธรรมชาติ คือ โปรตีน

6.1.2.2. สังเคราะห์ คือ พอลิเมอร์ พอลิเอไมด์ และยางเอสบีอาร์

6.2. การเกิด

6.2.1. ในธรรมชาติ แป้ง,ไกลโคเจน,เซลลูโลส กรดนิวคลีอิก โปรตีน ยางธรรมชาติ

6.2.2. สังเคราะห์ พลาสติก,เส้นใยสังเคราะห์,เมลามีน