เศษส่วน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เศษส่วน by Mind Map: เศษส่วน

1. 1.1 การเปรียบเทียบเเละเรียงลำดับเศษส่วน

1.1. การเปรียบเทียบเศษส่วน

1.2. การเปรียบเทียบจำนวนคละ

1.3. การเรียงลำดับเศษส่วนเเละจำนวนคละ

2. 1.2 การบวก การลบ

2.1. การบวก การลบเศษส่วน

2.2. การบวก การลบจำนวนคละ

3. 1.3 การคูณ

3.1. เศษส่วนของจำนวนนับ

3.2. การคูณจำนวนนับกับเศษส่วน

3.3. การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

3.4. การคูณจำนวนคละ

4. 1.4 การหาร

4.1. ส่วนกลับของเศษส่วน

4.2. การหารจำนวนนับด้วยเศษส่วน

4.3. การหารเศษส่วนด้วยจำนวนนับ

4.4. การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน

4.5. การหารจำนวนคละ

5. 1.5 โจทย์ปัญหา

6. 1.6 การบวก ลบ คูณ หารระคน

7. 1.7 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน