SYMPER - VJS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SYMPER - VJS by Mind Map: SYMPER - VJS

1. Core

1.1. Editor

1.2. Workflow

1.3. Org chart

1.4. Virtual doc

1.5. API

1.6. BI

1.7. Formula

1.8. Phân quyền

1.8.1. Phân quyền theo lớp BA

1.8.2. Phân quyền view control

1.9. User log

2. Nghiệp vụ

2.1. Cải thiện sự Ổn định của quy trình

2.1.1. Nhập liệu

2.1.1.1. Nhập liệu trong bảng

2.1.1.2. Nhập liệu ngoài bảng

2.1.2. Tìm kiếm dữ liệu

2.1.3. Submit dữ liệu

2.1.3.1. Lưu dữ liệu cơ sở (trong ngoài bảng)

2.1.3.2. Update hoặc insert dữ liệu do BA cấu hình

2.1.4. Truy vấn dữ liệu

2.1.5. Tính năng hoàn thành task

2.1.6. Bổ sung báo cáo thiếu

3. Trải nghiệm người dùng

3.1. Chuẩn hóa UI

3.1.1. UI của văn bản

3.1.2. UI của danh sách

3.1.3. UI của các panel

3.1.4. UI của filter và tìm kiếm

3.1.5. UI của table

3.2. Cải thiện về UX

3.2.1. Nhập liệu

3.2.2. Thao tác của user