กรอบแนวคิดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กรอบแนวคิดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 by Mind Map: กรอบแนวคิดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

1. 1. วิธีการจัดการเรียนรู้ที่บรรยายลดลง และเรียนรู้มากขึ้น

1.1. สามารถนำความรู้ไปต่อยอด

1.2. สนับสนุนผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนด้วยตนเอง

1.3. ผู้สอนเปลี่ยนบทบาท จากผู้รู้เป็นผู้อำนวยความสะดวก หรือผู้สนับสนุน

1.4. สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน

1.5. ลดการบรรยาลง

1.6. เปลี่ยนการอธิบายเป็นการออกแบบการสอน

1.7. จัดเตรียมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรการเรียนรู้

1.8. บูรณากิจกรรมที่หลากหลาย

1.9. ใช้สื่อการสอนใหม่และไอที

2. 2. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

2.1. หลักการคิด 3 ประการ ได้แก่

2.1.1. 1. ผู้เรียนทุกคนมีความแตกต่าง

2.1.2. 2. ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้

2.1.3. 3. การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา

2.2. วิธีการจัดการเรียนรู้

2.2.1. ผู้เรียนเรียนรู้ทุกด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และสังคม

2.2.2. ผู้เรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

2.2.3. ฝึกกระบวนการคิดทั้งระดับพื้นฐาน และระดับสูง

2.2.4. ผู้สอนออกแบบกิจกรรม

2.2.5. เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมเลือกเนื้อหาการเรียนรู้ที่สนใจ

2.2.6. เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

3. 3 การใช้ IT ในการเรียนการสอน

3.1. การยืดหยุ่นในการเข้าถึงเนื้อหาปราศจากด้านเวลาและสถานที่

3.2. สนับสนุนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.3. เป็นช่องทางในการพบปะ อภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่น

3.3.1. สิ่งสำคัญที่ผู้สอนต้องพิจารณาคือ

3.3.2. กรเลือกหัวข้อการเรียนให้เหมาะสม

3.3.3. การเลือกเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญแทนเนื้อหาที่ไม่ใช่แก่น

3.4. ต้องมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้

3.5. เลือกหรือจัดหารูปแบบของ IT ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้

3.6. จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ IT ให้เหมาะสม