CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ PHÁP LUẬT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ PHÁP LUẬT by Mind Map: CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ PHÁP LUẬT

1. Bản chất PL

1.1. Tính giai cấp

1.1.1. PL phản ánh ý chí nhà nước của giai cấp thống trị, là công cụ để thống trị giai cấp.

1.2. Tính xã hội

1.2.1. NN đại diện xh ban hành PL, thể hiện ý chí của các giai tầng khác nhau.

2. Nguồn gốc

2.1. được hình thành thông qua việc nhà nước thừa nhận các quy phạm xã hội lên thành pháp luật

2.2. nhà nước ban hành mới các quy định pháp luật để điều chỉnh các quan hệ xã hội khi cần thiết

3. Hình thức PL

3.1. Tập quán pháp

3.1.1. NN thừa nhận một thói quen phù hợp với lợi ích giai cấp thống trị

3.2. Tiền lệ pháp

3.2.1. NN thừa nhận các quyết định của cơ quan hành chính/cơ quan xét xử khi giải guyết các trường hợp để áp dụng với các trường hợp sau này

3.3. Văn bản quy phạm PL

3.3.1. Thể hiện bằng văn bản do các cơ quan NN có thẩm quyền ban hành