Nội dung định hướng phát triển

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Nội dung định hướng phát triển by Mind Map: Nội dung định hướng phát triển

1. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn

1.1. CN hoá, hiện đại hoá CN

1.1.1. Chuyển dịch cơ cấu gắn với Công nghiệp chế biến

1.1.2. Đẩy mạnh khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học

1.2. Quy hoạch phát triển nông thôn

1.2.1. Xây dựng nông thôn mới

1.2.2. Hình thành khu dân cư đô thị

1.2.3. Nâng cao trình độ dân trí, bài trừ tệ nạn xã hội, hủ tục, mê tín dị đoan

1.3. Giải quyết lao động việc làm ở nông thôn

1.3.1. Dạy nghề

1.3.2. Tạo điều kiện có việc làm

1.3.3. Xoá đói giảm nghèo

2. Phát triển công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.

2.1. Công nghiệp, xây dựng

2.1.1. Phát triên công nghệ cao thu hút đầu tư

2.1.2. Đồng bộ kết cấu hạ tầng

2.1.3. Tiết kiệm năng lượng

2.2. Dịch vụ

2.2.1. Mở rộng, nâng cao dịch vụ truyền thống

2.2.2. Nhà nước kiểm soát chặt chẽ

3. Phát triển Kinh tế vùng

3.1. Tạo liên kết

3.2. Xây dựng vùng KT trọng điểm

3.3. Chính sách hỗ trợ

4. Phát triển kinh tế biển

4.1. Cơ cấu lại ngàng KT biển

4.2. Công nghiệp đóng tàu

5. Dịch chuyển cơ cấu lao động,công nghệ

5.1. Phát triển nhân lực

5.2. Ứng dụng khoa học, công nghệ

5.3. Kết hợp với giáo dục

5.4. Chính sách trọng dụng nhân tài

6. Bảo vệ, sử dụng, phát triển môi trường, tài nguyên thiên nhiên

6.1. Ngăn chặn hành vi huỷ hoại

6.2. Thu gom, tái chế, xử lý

6.3. Xử lý nghiêm người vi phạm

6.4. Hiện đại hóa công tác nghiên cứu, dự báo khí tượng – thủy văn