1.พระโสณโกฬิวิสะ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
1.พระโสณโกฬิวิสะ by Mind Map: 1.พระโสณโกฬิวิสะ

1. 1.โสณโกฬิวิสะ พระมหาสาวกองค์หนึ่ง เดิมเป็นกุลบุตรชื่อโสณะ ตระกูลโกฬิวิสะ เป็นบุตรของอุสภเศรษฐีแห่งวรรณะแพศย์ ในเมืองกาฬจัมปาก แคว้นอังคะ

2. 2.โสณกุลบุตรมีลักษณะพิเศษในร่างกาย คือ มีฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อนนุ่ม และมีขนอ่อนขึ้นภายใน อีกทั้งมีความเป็นอยู่อย่างดี ได้รับการบำรุงบำเรอทุกประการ อยู่ในปราสาท ๓ ฤดู จึงได้สมญาว่าเป็น สุขุมาลโสณะ

3. 3.ต่อมาพระเจ้าพิมพิสารทรงสดับกิตติศัพท์ จึงรับสั่งให้โสณะเดินทางไปเฝ้าและให้แสดงขนฝ่ามือฝ่าเท้าให้ทอดพระเนตร

4. 4.โสณะมีโอกาสได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ได้สดับพระธรรมเทศนา เกิดความเลื่อมใส แต่มีความคิดว่าการเป็นฆราวาสปฏิบัติได้ยาก จึงขอบวช

5. 5.ท่านทำความเพียรอย่างแรงกล้าจนเท้าแตกและเริ่มท้อใจ

6. 6.พระพุทธเจ้าจึงทรงประทานโอวาทด้วยข้ออุปมาเรื่องพิณสามสาย ท่านปฏิบัติตาม ไม่ช้าก็ได้สำเร็จพระอรหัต

7. 7.พระศาสดาทรงยกย่องว่า เป็นเอตทัคคะในทางปรารภความเพียร