Vật Lý 11

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Vật Lý 11 by Mind Map: Vật Lý 11

1. Điện trường và cường độ điện trường - Đường sức điện

1.1. Điện trường

1.1.1. Điện trường là một dạng vật chất bao quanh các điện tích và gắn liền với điện tích.

1.1.2. Các điện tích tương tác với nhau nhờ điện trường.

1.1.3. Tính chất cơ bản của điện trường là nó tác dụng lực điện lên điện tích đặt trong nó. II. Cường Độ Điện Trường :

1.2. Cường độ điện trường

1.2.1. Khái niệm

1.2.2. Định nghĩa

1.2.3. Vecto cường độ điện trường

1.2.4. Cường độ điện trường của một điện tích điểm

1.3. Đường sức điện

2. Công của lực điện