ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST by Mind Map: ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST

1. Nguyên nhân

1.1. Thường tự nhiên phát sinh, không có sự can thiệp của con người=>Đó là đa bội hóa tự nhiên

1.2. Con người có thể dùng tác nhân đột biến gây đa bội nhân tạo, (tia bức xạ, sốc nhiệt ...)gây rối loạn nội bào làm môi cặp NST không thể phân li sau khi đã nhân đôi

1.3. Dị đa bội thường do lai xa, sau đó cơ thể lai xa được đa bội hóa

2. DỊ BỘI (lệch bội)

2.1. Thể một(2n-1)

2.2. Thể ba (2n+1)

2.3. Thể không(2n-2)

2.4. Thể 1 kép (2n-1-1)

3. Nguyên nhân

3.1. Do tác động của các tác nhân lí hóa trong môi trường(tia phóng xạ, tia tử ngoại,....) hoặc rối loạn trao đổi chất nội bào 1 hay 1 số NST nào đó không phân li trong phân bào nguyên phân hoặc giảm phân

4. Hậu quả

4.1. Làm mất cân bằng của toàn bộ gen => thể lệch bội

4.1.1. Không sống được hay có thể sống

4.1.2. Giảm sức sống

4.1.3. Giảm khả năng sinh sản hoặc chết

4.2. VD

4.2.1. 3 NST ở cặp số 21 gây hội chứng Đao

4.2.2. Thể một (2n-1): XO-Hội chứng tocno

4.2.3. Thể ba (2n+1): XXY-Hội chứng Claiphento

4.2.4. XXX-Hội chứng siêu nữ

5. Hậu quả

5.1. Do tế bào có số lượng NST tăng gấp bội

5.1.1. Nên sinh tổn hợp chất mạnh

5.1.2. Thường có tế bào to

5.1.3. Phát triển khỏe, chống chịu tốt

5.1.4. Cơ quan sinh dưỡng lớn

5.2. Thể tự đa bội lẻ không sinh giao tử bình thường

5.2.1. Tạo ra những giống cây ăn quả không hạt

5.2.2. VD : , dưa hấu,...

5.3. Hiện tượng đa bội khá phổ biến ở những thực vật, hiếm ở động vật

6. ĐA BỘI

6.1. Bộ NST tăng lên theo bội số của n ,lớn hơn 2n (3n,4n,...)

6.1.1. Đa bội chẵn 4n

6.1.1.1. Có thể sinh sản hữu tính được

6.1.2. Đa bội lẻ 3n

6.1.2.1. Không sinh sản hữu tính được