Giới thiệu về KDQT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Giới thiệu về KDQT by Mind Map: Giới thiệu về KDQT

1. Quá trình quốc tế hóa hoạt động kinh doanh

1.1. Sự cần thiết phải nghiên cứu về KDQT

1.2. Lịch sử hình thành hoạt động KDQT

1.2.1. Sự khác nhau giữa KDQT và kinh doanh nội địa

1.3. Liên kết toàn cầu ngày nay

1.4. Lý do các công ty tiến hành KDQT

1.5. Những chủ thể tham gia vào KDQT

1.6. Công ty đa quốc gia (Multunational Corporations)

2. Các hình thức xâm nhập thị trường quốc tế

3. Khái niệm KDQT

4. New Topic