การจัดการความรู้แบบKM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การจัดการความรู้แบบKM by Mind Map: การจัดการความรู้แบบKM

1. Knowledge Assets

1.1. คลังความรู้ที่ได้จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆ ตัวอย่าง ICT ซึ่งเป็นการสกัดความรู้ที่ซ่อนเร้นให้เป็นความรู้ที่เด่นชัด นำไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยนหมุนเวียนใช้ พร้อมยกระดับต่อไป

2. Knowledge Sharing

2.1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ โดยเฉพาะความรู้ซ่อนเร้น ทำให้เกิดการหมุนเวียนความรู้

3. Knowledge Vision

3.1. เป็นเป้าหมาย

3.2. วิสัยทัศน์

3.3. ทิศทางของการจัดการความรู้