PHÂN LOẠI CÁC CHẤT HÓA HỌC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PHÂN LOẠI CÁC CHẤT HÓA HỌC by Mind Map: PHÂN LOẠI CÁC CHẤT HÓA HỌC

1. Vô cơ

1.1. Đơn chất

1.1.1. kim loại

1.1.2. phi kim

1.2. Hợp chất

1.2.1. oxit

1.2.2. axit

1.2.3. bazo

1.2.4. muối

2. Hữu cơ

2.1. phân loại theo nhóm chức

2.1.1. hidrocacbon

2.1.1.1. no (ankan)

2.1.1.2. không no (anken, akadien, ankin)

2.1.1.3. thơm (aren)

2.1.2. dẫn xuất hidrocacbon

2.1.2.1. đơn chức, đa chức

2.1.2.1.1. nhóm chức chứa halogen (-Cl, -Br): dẫn xuất halogen

2.1.2.1.2. nhóm chức chứ Oxi

2.1.2.1.3. nhóm chức chứa Nitro: amin (B1: -NH2, B2: >NH, B3: >N-)

2.1.2.2. tạp chức

2.1.2.2.1. cacbohidrat (-OH, >C=O)

2.1.2.2.2. aminoaxit (-NH2, -COOH) (protein)

2.2. phân loại theo mạch C

2.2.1. mạch hở

2.2.1.1. no

2.2.1.2. không no

2.2.2. mạch vòng

2.2.2.1. đồng vòng

2.2.2.1.1. thơm

2.2.2.1.2. không thơm

2.2.2.2. dị vòng

2.2.2.2.1. thơm

2.2.2.2.2. không thơm