โครงสร้างรายวิชากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
โครงสร้างรายวิชากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 by Mind Map: โครงสร้างรายวิชากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่   3

1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้

1.1. ชีวิตสัมพันธ์

1.1.1. - เหมือนใคร

1.1.2. - ชีวิตที่รอดมาได้

1.1.3. - ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

2.1. ว1.2 ป.3/1- 3/4

2.2. ว2.1 ป.3/1

2.3. ว8.1 ป.3/1-3/8

3. สาระสำคัญ

3.1. - สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีลักษณะแตกต่าง

3.2. - สิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะมีลักษณะภายนอกที่ปรากฏคล้ายคลึงกับพ่อแม่ของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้น

3.3. - ลักษณะภายนอกที่คล้ายคลึงกันของพ่อแม่กับลูกเป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

3.4. - มนุษย์นำความรู้ที่ได้เกี่ยวกับความรู้การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสายพันธุ์ของพืชและสัตว์

3.5. - สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ก็จะสูญพันธุ์ไปในที่สุด

3.6. - สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรามีทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต สิ่งมีชีวิตมีความหมายสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ทั้งกับสิ่งมีชีวิตด้วยกัน และกับสิ่งไม่มีชีวิต

3.7. - สิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้จะสามารถอยู่รอดและดำรงพันธุ์ต่อไป

4. เวลา 10 (ชั่วโมง)

4.1. 20 คะแนน