แผนธุรกิจ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
แผนธุรกิจ by Mind Map: แผนธุรกิจ

1. 1. งบดุล เป็นรายงานที่แสดงถึงฐานะของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง ในงบดุลจะประกอบไปด้วยข้อมูลทางการเงินที่แสดงถึงฐานะของกิจการ คือ ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้เป็นเจ้าของ 2. งบกำไรขาดทุน เป็นงบที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของกิจการ โดยแสดงรายได้ ค่าใช้จ่ายและกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ ส่วนของผู้เป็นเจ้าของหรือส่วนของผู้ถือหุ้น

2. ในส่วนนี้ผู้จัดทำแผนจะต้องระบุโครงสร้างขององค์การให้ชัดเจน โดยแสดงแผนผังโครงสร้างขององค์กรว่า ประกอบไปด้วยหน่วยงานอะไรบ้าง หน่วยงานแต่ละหน่วยมีความรับผิดชอบอะไร รวมถึงตำแหน่งผู้บริหารหลักๆ ขององค์การ

3. ความหมายและความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของแผนธุรกิจ

3.1. แผนธุรกิจ (Business Plan) เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับผู้ประกอบการที่ริเริ่มจะก่อตั้งกิจการ แผนนี้เป็นผลสรุปหรือผลรวมแห่งกระบวนการคิดพิจารณา และการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนความคิดของผู้ประกอบการออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ

3.2. ความสำคัญของแผนธุรกิจ

3.2.1. 1.ให้ความละเอียดเกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจ

3.2.2. 2. เป็นเครื่องมือที่แสวงหาเงินทุน กองทุน

3.2.3. 3. ให้รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ

3.3. วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนธุรกิจ

3.3.1. 1. เพื่อให้จะเห็นทิศทางเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ

3.3.2. 2. เพื่อทิศทางเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ

3.3.3. 3. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

4. องค์ประกอบของแผนธุรกิจ

4.1. 1. ปกหน้าสารบัญ

4.2. 2. ประวัติกิจการ / ภาพรวมของกิจการ

4.3. 3. การวิเคราะห์สถานการณ์

4.4. 4. วัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางธุรกิจ

4.5. 5. แผนการตลาดและการวิจัย

4.6. 6. แผนการจัดการ

4.7. 7.แผนการปฏิบัติการ

4.8. 8. แผนการผลิต

4.9. 9. แผนการเงิน

4.10. 10. ภาคผนวก

5. ขั้นตอนการเขียนแผนธุรกิจ

5.1. องค์ประกอบที่ 1 : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

5.1.1. เป็นส่วนที่จะสรุปใจความสำคัญๆ ของแผนธุรกิจทั้งหมดให้อยู่ในความยาวไม่เกิน 1-2 หน้า ส่วนนี้มีความสำคัญ เพราะเป็นส่วนแรกที่ผู้ร่วมลงทุนจะอ่านและจะต้องตัดสินใจจากส่วนนี้ว่า จะอ่านรายละเอียดในตัวแผน

5.2. องค์ประกอบที่ 2 : ประวัติย่อของกิจการ

5.2.1. ข้อมูลเบื้อต้นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งกิจการ ทั้งในด้านรูปแบบการจัดตั้งหรือจดทะเบียน ตลอดจนแนวคิดและที่มาของการเล็งเห็นโอกาสทางการตลาด การคิดค้นและพัฒนาสินค้า/บริการ

5.3. องค์ประกอบที่ 3 : การวิเคราะห์สถานการณ์

5.3.1. ดำเนินงานของกิจการ การวิเคราะห์สถานการณ์หรือเรียกอย่างย่อๆ ว่า SWOT ANALYSIS

5.3.2. 1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน หมายถึง การตรวจสอบความสามารถและความพร้อมของกิจการในด้านต่างๆ ทั้งนี้โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ในส่วนที่เป็น จุดแข็ง (Strengths) และ จุดอ่อน (Weaknesses) ของกิจการ

5.3.3. 2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก หมายถึง การประเมินสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่ผู้ประกอบการไม่สามารถควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นจึงต้องพยายามเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของสภาพแวดล้อมดังกล่าว เป็นไปในลักษณะที่เป็นโอกาส (Opportunities) หรือ อุปสรรค (Threats) ในการดำเนินธุรกิจ

5.4. องค์ประกอบที่ 4 : วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ

5.4.1. วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ หมายถึง ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่กิจการต้องการได้รับในช่วงระยะเวลาของแผน ซึ่งโดยทั่วไปเป้าหมายทางธุรกิจอาจเป็นเป้าหมายโดยรวมของกิจการ และเป้าหมายเฉพาะด้านในแต่ละแผนกหรือลักษณะงาน

5.5. องค์ประกอบที่ 5 : แผนการตลาด

5.5.1. แผนการตลาด คือ การกำหนดทิศทางและแนวทางในการทุ่มเทความพยายามทางการตลาด ตลอดจนกลไกในการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรมการตลาดไว้ล่วงหน้า โดยใช้ประโยชน์จากความเข้าใจที่ได้รับจากการวิเคราะห์สถานการณ์ในองค์ประกอบ

5.6. องค์ประกอบที่ 6 : แผนการจัดการและแผนคน

5.7. องค์ประกอบที่ 7 : แผนการผลิต/ปฏิบัติการ

5.7.1. หลังจากที่ผู้ประกอบการได้ทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของกิจการ ตลอดจนกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและแผนกลยุทธ์ของกิจการในภาพรวม เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันแล้ว

5.8. องค์ประกอบที่ 9 : แผนการดำเนินงาน

5.8.1. หลังจากผู้ประกอบการกำหนดกลยุทธ์ในด้านต่างๆ ของกิจการอย่างรอบคอบและครบถ้วนแล้ว ขั้นตอนต่อมาก็คือ การจัดทำรายละเอียดของกลยุทธ์ดังกล่าว โดยการกำหนดกิจกรรมของกลยุทธ์แต่ละด้านให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

5.9. องค์ประกอบที่ 8 : แผนการเงิน

5.9.1. 4. งบกระแสเงินสด เป็นงบการเงินที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินใดในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง 5. นโยบายบัญชี หมายถึง หลักการบัญชีหรือวิธีปฏิบัติที่กิจการใช้ในการจัดทำและนำเสนองบการเงิน เนื่องจากหลักการบัญชีที่กิจการเลือกใช้มีได้หลายวิธี

5.10. องค์ประกอบที่ 10 : แผนฉุกเฉิน

5.10.1. แผนฉุกเฉินเป็นการเตรียมแนวทางการดำเนินงานไว้ล่วงหน้า ในกรณีที่สถานการณ์หรือผลลัพธ์จากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น จนเป็นผลกระทบในทางลบกับกิจการ

6. แผนธุรกิจ

7. ขั้นตอนการเขียนแผนธุรกิจ