TRUYỀN THÔNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TRUYỀN THÔNG by Mind Map: TRUYỀN THÔNG

1. PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

1.1. INTERNET

1.2. TRUYỀN HÌNH

1.3. BÁO CHÍ

1.4. SÁCH

1.5. QUẢNG CÁO

1.6. PHÁT THANH

1.7. PANO...

2. KÊNH TRUYỀN THÔNG

2.1. NGÔN NGỮ

2.1.1. LỜI NÓI

2.1.2. CHỮ VIẾT

2.2. PHI NGÔN NGỮ

2.2.1. HÀNH VI

2.2.2. CỬ CHỈ

2.2.3. ĐIỆU BỘ

2.2.4. SẮC MẶT

2.2.5. ÁNH MẮT

2.3. TRỰC TIẾP

2.4. GIÁN TIẾP

3. MỤC ĐÍCH

3.1. Thông tin giáo dục truyền thông

3.2. Truyền thông vận động xã hội

3.3. Truyền thông thay đổi hành vi

3.4. Truyền thông và phát triển

3.5. Tuyên truyền

4. PHẠM VI

4.1. Nội cá nhân

4.2. Liên cá nhân

4.3. Nhóm đại chúng

4.4. nhóm