Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Chuyên đề 3 by Mind Map: Chuyên đề 3

1. CTHH

1.1. Ý nghĩa

1.1.1. Biểu diễn chất

1.1.2. Chỉ 1 phân tử của chất

1.1.3. Các nguyên tố cấu tạo nên

1.1.4. Số nguyên tử của mỗi nguyên có trong 1 phân tử của chất

1.1.5. PTK

1.2. Lập CTHH

1.2.1. Dựa vào quy tắc hóa trị

1.2.2. Dựa vào quy tắc BCNN

2. Hóa trị

2.1. Định nghĩa

2.1.1. Là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử này hay nhóm nguyên tử này với nguyên tử khác hay nhóm nguyên tử khác

2.1.2. Phương trình : AxBy => ax = by

2.2. Quy tắc hóa trị

2.2.1. Vận dụng

2.2.1.1. Tính hóa trị của nguyên tố chưa biết : TQ : AxBy => ax = by =>

2.2.1.1.1. a = by/x

2.2.1.1.2. b = ax/y

2.2.1.2. Lập CTHH của hợp chất khi biết hóa trị : TQ : AxBy => ax = by =>x/y = b/a = b'/a' =>x = b (b'); y = a (a')

2.3. Cách xác định

2.3.1. bằng số nguyên tử H mà nguyên tử đó hay nhóm nguyên tử đó liên kết cùng (H:I)

2.3.2. bằng số nguyên tử O mà nguyên tử hay nhóm nguyên tử đó liên kết cùng (O:II)