CHƯƠNG 3: Hoạt động tín dụng của NHTW

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CHƯƠNG 3: Hoạt động tín dụng của NHTW by Mind Map: CHƯƠNG 3: Hoạt động tín dụng của NHTW

1. Những vấn đề cơ bản về hoạt động tín dụng của NHTW

1.1. Khái niệm

1.1.1. Là việc NHTW cung ứng tiền cho nền kinh tế thông qua việc cho vay đối với các TCTD và kho bạc Nhà nước trên nguyên tắc cho vay có hoàn trả theo quy định.

1.2. Mục đích hoạt động tín dụng của NHTW (Thực chất là kênh cung ứng tiền cho nền kinh tế)

1.2.1. Bổ sung vốn khả dụng cho các TCTD

1.2.2. Thực hiện các mục tiêu CSTT, kiểm soát lạm phát

1.2.3. Kiểm soát, ổn định giá trị đồng tiền

1.2.4. Thực hiện vai trò người cho vay cuối cùng

1.3. Nguyên tắc hoạt động tín dụng của NHTW

1.3.1. Tôn trọng hạn mức tín dụng

1.3.2. Các khoản tín dụng cung ứng luôn gắn với mục tiêu CSTT trong từng thời kỳ

1.3.3. Đóng vai trò chủ động trong quan hệ tín dụng

2. Hoạt động tín dụng của NHTW

2.1. Cho vay đối với các TCTD

2.1.1. Đối với các nước trên thế giới

2.1.1.1. Tái cấp vốn

2.1.1.1.1. Cho vay Lombard

2.1.1.1.2. Cho vay thấu chi

2.1.1.2. Nhận tiền gửi có trả lãi

2.1.1.3. Cho vay chỉ định, ưu đãi

2.1.1.4. Cho vay cứu cánh

2.1.1.5. Nghiệp vụ bảo lãnh của NHTW

2.1.2. Đối với Việt Nam

2.1.2.1. Cho vay tái cấp vốn (thường xuyên)

2.1.2.1.1. Cho vay có đảm bảo bằng GTCG

2.1.2.1.2. Chiết khấu GTCG

2.1.2.1.3. Các hình thức tái cấp vốn khác

2.1.2.2. Cho vay cứu cánh (cho vay đặc biệt) (không thường xuyên)

2.1.2.2.1. Khi các TCTD lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả, tác động đến sự ổn định của hệ thống các TCTD hoặc TCTD có nguy cơ mất khả năng chi trả do sự cố nghiêm trọng khác.

2.1.2.2.2. Mục đích

2.1.2.2.3. Đối tượng

2.1.2.2.4. Nguyên tắc

2.1.2.2.5. Điều kiện

2.1.2.2.6. Lãi suất

2.1.2.3. Nghiệp vụ nhận tiền gửi có trả lãi

2.1.2.4. Cho vay chỉ định, ưu đãi

2.2. Cho vay NSNN

2.2.1. Mục đích

2.2.1.1. Bù đắp thiếu hụt ngân sách tạm thời của NSNN

2.2.1.2. Cho vay ứng trước năm tài chính

2.2.2. Hình thức

2.2.2.1. Cấp trực tiếp cho CP

2.2.2.2. Cấp gián tiếp thông qua tái chiết khấu các trái phiếu Kho bạc NN tại các NH trung gian hoặc mua trái phiếu Kho bạc trên thị trường mở

2.3. Nghiệp vụ bảo lãnh và tái bảo lãnh