Sự phát triển và phát triển của TG vật chất

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Sự phát triển và phát triển của TG vật chất by Mind Map: Sự phát triển và phát triển của TG vật chất

1. Sự vận động

1.1. Vận động là mọi sự biến đổi (biến hóa) nói chung của các sự vật và hiện tượng trong giới tự nhiên và đời sống xã hội.

1.2. Vận động là thuộc tính vốn có, là phương thức tồn tại của các sự vật và hiện tượng.

1.3. Có 5 loại vận động:

1.3.1. Vận động cơ học:

1.3.1.1. Là sự di chuyển các vạt thể trong không gian

1.3.2. Vận động vật lí:

1.3.2.1. Là sự vận động của các phân tử, các hạt cơ bản, các quá trình nhiệt. điện, v.v ...

1.3.3. Vận động hóa học

1.3.3.1. Là quá trình hóa hợp và phân giải các chất

1.3.4. Vận động sinh học

1.3.4.1. Sự trao đổi chất giữa cơ thể sống với môi trường

1.3.5. Vận động xã hội

1.3.5.1. Là sự biến đổi, thay thế của các xã hội trong lịch sử

2. Sự phát triển

2.1. Là những vận động chiều hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn. Cái mới ra đời thay thế cái cũ, cái tiến bộ ra đời thay thế cái lạc hậu

2.2. Là khuynh hướng tất yếu của thế giới vật chất