PERBEZAAN MODEL OBJEKTIF (TYLER & TABA) DAN MODEL PROSES (STENHOUSE)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PERBEZAAN MODEL OBJEKTIF (TYLER & TABA) DAN MODEL PROSES (STENHOUSE) by Mind Map: PERBEZAAN MODEL OBJEKTIF (TYLER & TABA) DAN MODEL PROSES (STENHOUSE)

1. FOKUS

1.1. MODEL OBJEKTIF

1.1.1. Hasil pembelajaran

1.1.2. Pencapaian tujuan pendidikan.

1.2. MODEL PROSES

1.2.1. Proses menjalani pengalaman pembelajaran

2. CIRI-CIRI

2.1. MODEL OBJEKTIF

2.1.1. Kurikulum terikat dengan matapelajaran dan peperiksaan

2.1.2. Perlu mencapai objektif dan hasil pembelajaran

2.1.3. Berdasakan keperluan murid

2.1.4. Sistematik

2.2. MODEL PROSES

2.2.1. Lebih mementingkan cara pelaksanaan guru

3. KANDUNGAN

3.1. MODEL OBJEKTIF

3.1.1. Pemilihan kandungan berdasarkan objektif dan matlamat

3.1.1.1. Tidak terlalu terikat dengan matapelajaran

3.2. MODEL PROSES

3.2.1. Pemilihan kandungan adalah berdasarkan apa yang akan dipelajari.

4. PENILAIAN

4.1. MODEL OBJEKTIF

4.1.1. Berbentuk formatif dan sumatif

4.2. MODEL PROSES

4.2.1. Menilai secara krisis megikut konteks pengajaran

5. PENGURUSAN

5.1. MODEL OBJEKTIF

5.1.1. Perancanagan PdP sebelum mengajar

5.1.1.1. TYLER: Memilih isi kandungan dan pengalaman.

5.1.1.2. TABA: Merancang pembelajaran yang releven dengan kandungan.

5.2. MODEL PROSES

5.2.1. Konsep guru masuk mengajar

5.2.1.1. Membuat keputusan tentang urutan kandungan yang akan diajar.

6. MANFAAT KEPADA GURU

6.1. MODEL OBJEKTIF

6.1.1. Guru dapat merancang PdP berdasarkan objektif.

6.2. MODEL PROSES

6.2.1. Guru dapat merancang PdP berdasarkan garis panduan aktiviti.

7. MANFAAT KEPADA MURID

7.1. MODEL OBJEKTIF

7.1.1. Peluang menguasai pembelajaran secara menyeluruh

7.2. MODEL PROSES

7.2.1. Memberi peluang murid berinteraksi

8. KELEMAHAN

8.1. MODEL OBJEKTIF

8.1.1. Objektif pengajaran berbentuk eksplisit

8.1.2. Mengambil masa yang panjang

8.2. MODEL PROSES

8.2.1. Mengabaikan pertimbangan kandungan yang sesuai

8.2.2. Sukar diaplikasikan pada sesetengah bidang