QUAN HỆ PHÁP LUẬT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
QUAN HỆ PHÁP LUẬT by Mind Map: QUAN HỆ PHÁP LUẬT

1. KHÁI NIỆM

1.1. Quan hệ pháp luật là quan hệ xã hội được các quy phạm pháp luật điều chỉnh, trong đó các bên tham gia đáp ứng được những điều kiện do nhà nước quy định, có những quyền và nghĩa vụ nhất định theo quy định của pháp luật.

2. ĐẶC ĐIỂM

2.1. Quan hệ pháp luật là quan hệ có tính ý chí

2.2. Quan hệ pháp luật có cơ cấu chủ thể nhất định

2.3. Quan hệ pháp luật có nội dung là quyền và nghĩa vụ pháp lí của chủ thể

2.4. Quan hệ pháp luật được nhà nước đảm bảo và thực hiện

3. PHÂN LOẠI

3.1. NỘI DUNG & HÌNH THỨC

3.2. CÁC NGÀNH LUẬT

4. CHỦ THỂ

4.1. Năng lực pháp luật

4.2. Năng lực hành vi pháp lí

5. SỰ KIỆN PHÁP LÍ

5.1. Làm phát sinh quan hệ pháp luật

5.2. Làm thay đổi quan hệ pháp luật

5.3. Làm chấm dứt quan hệ pháp luật

5.4. Sự biến pháp lí

5.5. Hành vi pháp lí

5.5.1. Biểu hiện

5.5.1.1. Hành vi hành động

5.5.1.2. Hành vi không hành động

5.5.2. Nội dung

5.5.2.1. Hợp pháp

5.5.2.2. Bất hợp pháp