ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เทอม 2

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เทอม 2 by Mind Map: ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เทอม 2

1. สถิติ (2)

1.1. 1.1 แผนภาพจุด

1.2. 1.2 แผนภาพต้น–ใบ

1.3. 1.3 ฮิสโทแกรม

1.4. 1.4 ค่ากลางของข้อมูล

2. ความเท่ากันทุกประการ

2.1. 2.1 ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต

2.2. 2.2 ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม

2.3. 2.3 รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ ด้าน–มุม–ด้าน

2.4. 2.4 รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ มุม–ด้าน–มุม

2.5. 2.5 รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ ด้าน–ด้าน–ด้าน

2.6. 2.6 รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ มุม–มุม–ด้าน

2.7. 2.7 รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ ฉาก–ด้าน–ด้าน

2.8. 2.8 การนำไปใช้

3. เส้นขนาน

3.1. 3.1 เส้นขนานและมุมภายใน

3.2. 3.2 เส้นขนานและมุมแย้ง

3.3. 3.3 เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน

3.4. 3.4 เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม

4. การให้เหตุผลทางเรขาคณิต

4.1. 4.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการให้เหตุผลทางเรขาคณิต

4.2. 4.2 การสร้างและการให้เหตุผลเกี่ยวกับการสร้าง

4.3. 4.3 การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม

5. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

5.1. 5.1 การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้ สมบัติการแจกแจง

5.2. 5.2 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตัวแปรเดียว

5.3. 5.3 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์

5.4. 5.4 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ที่เป็นผลต่างของกำลังสอง