บัตรคนจน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
บัตรคนจน by Mind Map: บัตรคนจน

1. ช่องโหว่ขอบัตรคนจน

2. จำนวนผู้ใช้บัตรคนจน

3. ข้อเสียของบัตรคนจน

4. คุณสมบัตรของผู้ลงทะเบียนบัตรคนจน

5. ตัวอย่างโครงการช่วยเหลือคนจนในต่างประเทศ

6. นำเงินไปใช้ไม่เกิดประโยชน์