การบริหารจัดการในโรงเรียนนครสวรรค์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การบริหารจัดการในโรงเรียนนครสวรรค์ by Mind Map: การบริหารจัดการในโรงเรียนนครสวรรค์

1. การบริหารงานวิชาการ

1.1. การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

1.2. การใช้เทคโนโลยี

1.3. การดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

1.4. การสามารถด้านวิชาการของผู้เรียน

2. การบริหารงานงบประมาณและงานบุคคล

2.1. เจ้าหน้าที่กลุ่มสาระ/งาน

2.1.1. 1.ธุรการ

2.1.2. 2.บุคคล

2.1.3. 3.สวัสดิการ

2.1.4. 4.แผนงาน

2.1.5. 5.ประกันคุณภาพ

2.1.6. 6.การเงิน

2.1.7. 7. พัสดุ

2.2. รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ สินทรัพย์และบุคคล

2.2.1. ผู้ช่วยผู้อำนวยการคนที่ 1

2.2.1.1. 1.กลุ่มงานอำนวยการ

2.2.1.1.1. 1.1งานธุรการ

2.2.1.1.2. 1.2 งานสำนักงานผู้อำนวยการ

2.2.1.1.3. 1.3งานบุคลากร

2.2.1.1.4. 1.4 งานสวัสดิการโรงเรียน

2.2.1.2. 2.กลุ่มงานนโยบายและแผน

2.2.1.2.1. 2.1 งานแผนงาน

2.2.1.2.2. 2.2 งานประกันคุณภาพ

2.2.1.2.3. 2.3งานควบคุมภายใน

2.2.1.2.4. 2.4งานสารสนเทศ

2.2.2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการคนที่2

2.2.2.1. 1.กลุ่มงานบริหารสินทรัพย์

2.2.2.1.1. 1.1งานการเงินและบัญชี

2.2.2.1.2. 1.2 งานพัสดุและสินทรัพย์

3. การบริหารงานกิจการนักเรียน

3.1. 1. งานปกครองนักเรียน

3.2. 2. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

3.3. 3. งานส่งเสริมสวัสดิการนักเรียน

4. การบริหารงานทั่วไป

4.1. กลุ่มที่ 1

4.1.1. 1.1 งานอาคารสถานที่

4.1.2. 1.2 งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

4.1.3. 1.3 งานโสตทัศนศึกษา

4.1.4. 1.4งานสระว่ายน้ำ

4.1.5. 1.5 งานสัมพันธ์ชุมชน

4.1.6. 1.6 งานปฏิคม

4.2. กลุ่มที่ 2

4.2.1. 2.1งานสำนักงาน

4.2.2. 2.2 งานยานพาหนะ

4.2.3. 2.3งานธนาคารโรงเรียน

4.2.4. 2.4 งานอนามัยโรงเรียน

4.2.5. 2.5 งานประชาสัมพันธ์

4.2.6. 2.6 งานโภชนาการ

4.2.7. 2.7 งานอนุรักษ์พลังงาน

4.2.8. 2.8 งานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ

4.2.9. 2.9 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน

5. ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์