“21st Century Skills”

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
“21st Century Skills” by Mind Map: “21st Century Skills”

1. 3R

1.1. Reading: อ่านออก

1.2. (W)Riting: เขียนได้

1.3. (A)Rithmatic: มีทักษะในการคำนวณ

2. 8C

2.1. Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้

2.2. Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม

2.3. Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำ

2.4. Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ

2.5. Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม

2.6. Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี

2.7. Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ

2.8. Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย