Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
JAS by Mind Map: JAS

1. Pre-alert

1.1. FORMOSA [email protected]

1.1.1. Thông báo PIC để JAS liên hệ

1.2. DAIVIET

1.2.1. Kiểm tra chứng từ

1.2.2. Còn thiếu thông tin gì (catalogue....)

1.2.2.1. Báo JAS Korea / Shipper

1.2.3. Hợp đồng đại lý giữa Shipper và Đại Việt

1.2.3.1. Báo JAS Korea / Shipper

1.2.4. Ủy quyền khai báo hải quan giữa JAS và Đại Việt

1.2.4.1. JAS kí và gửi xuống

2. Arrival Notice

2.1. PIC FORMOSA [email protected]

2.1.1. Gửi xuống xưởng mở đơn phi mậu dịch (Mr Non)

2.1.1.1. Gửi lại PIC trình kí chứng từ hải quan

2.2. DAIVIET

2.2.1. Lên tờ khai Hải quan gửi FORMOSA và JAS check

2.2.1.1. Truyền chính thức

2.2.1.1.1. Gửi JAS nộp thuế

2.2.2. Thông tin hàng còn thiếu hỏi Mr Non?

3. Customs & Delivery

3.1. Luồng xanh, vàng

3.1.1. Nộp thuế + hải quan + trucking: 2-3days

3.2. Luồng đỏ

3.2.1. Nộp thuế + hải quan + trucking: 3-4 days