Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
NAT by Mind Map: NAT

1. Fejlesztési területek

1.1. Erkölcsi nevelés

1.2. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés

1.3. Állampolgárságra, demokráciára nevelés

1.4. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése

1.5. A családi életre nevelés

1.6. A testi és lelki egészségre nevelés

1.7. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség

1.8. Fenntarthatóság, környezettudatosság

1.9. Pályaorientáció

1.10. Gazdasági és pénzügyi nevelés

1.11. Médiatudatosságra nevelés

2. Kompetenciák

2.1. Anyanyelvi kommunikáció

2.2. Idegen nyelvi kommunikáció

2.3. Matematikai kompetencia

2.4. Természettudományos és technikai kompetencia

2.5. Digitális kompetencia

2.6. Szociális és állampolgári kompetencia

2.7. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia

2.8. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség

2.9. A hatékony, önálló tanulás