Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Các giới sinh vật by Mind Map: Các giới sinh vật

1. I-Giới và hệ thống phân loại giới

1.1. có 5 giới sinh vật: khởi sinh, nguyên sinh, nấm, thực vật, động vật

1.2. giới là đơn vị phân loại lớn nhất bao gồm các ngành sinh vật có chung những đắc điểm nhất định

2. II- Đặc điểm chính của mỗi giới

2.1. 1.khỏi sinh

2.1.1. loại tế bào: nhân sơ

2.1.2. mức độ tôt chức cơ thể: đơn bào

2.1.3. kiểu dinh dưỡng: tự dưỡng hoặc dị dưỡng

2.1.4. đại diện: vi khuẩn

2.2. 2.nguyên sinh

2.2.1. loại tế bào: nhân thực

2.2.2. mức độ tổ chức cơ thể: đơn bào hay đa bào

2.2.3. kiểu dinh dưỡng: dị dưỡng hoặc tự dưỡng

2.2.4. đại diện: tảo, nấm nhầy

2.3. 3.nấm

2.3.1. loại tế bào: nhân thực

2.3.2. mức độ: đơn bào hoặc đa bào

2.3.3. kiểu dd: dị dưỡng

2.3.4. đại diện: nấm men, nấm sợi

2.4. 4. thực vật

2.4.1. loại tế bào: nhân thực

2.4.2. mức độ: đa bào

2.4.3. kiểu dd: tự dưỡng

2.4.4. đại diện: cây dương sĩ

2.5. 5.động vật

2.5.1. loại tế bào: nhân thực

2.5.2. mức độ: đa bào

2.5.3. kiểu dd: dị dưỡng

2.5.4. đại diện: thân lỗ, ruột khoang, giun đât,......