Các cấp tổ chức của thế giới sống

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Các cấp tổ chức của thế giới sống by Mind Map: Các cấp tổ chức của thế giới sống

1. Đặc điểm chung

1.1. nguyên tắc thứ bậc

1.2. Hệ thống mở tự chỉnh

1.2.1. - Hệ thống mở

1.2.2. Tự điều chỉnh

1.3. thế giới sống liên tục tiến hóa

1.3.1. Bảo đảm sự đa dạng

1.3.2. thích nghi được với môi trường

2. Các cấp tổ chức

2.1. tổ chức theo cấp nhỏ nhất đến cấp lớn nhất

2.1.1. cấp cơ bản của thế giới sống

2.1.1.1. Tế bào , cơ thể , quần xã và hệ sinh thái

2.1.2. cơ thể sống

2.1.2.1. cấu tạo từ 1 hay nhiều tế bào

2.1.3. tế bào

2.1.3.1. Tế bào là đơn vị cơ bản

2.1.3.1.1. chỉ sinh ra bằng cách phân chia tế bào