Các Cấp Tổ Chức Của Thế Giới Sống

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Các Cấp Tổ Chức Của Thế Giới Sống by Mind Map: Các Cấp Tổ Chức Của Thế Giới Sống

1. Các cấp tổ chức

1.1. Nguyên tử -> Phân tử -> Bào quan -> Tế bào -> Mô -> Cơ quan -> Hệ cơ quan -> Cơ thể -> Quần thể -> Quần xã -> Hệ sinh thái -> Sinh quyển

1.1.1. cơ thể là cấp tổ chức cơ bản nhất vì nó biểu hiện đầy đủ các đặc tính của cơ thể sống

1.2. học thuyết tế bào được xây dựng vào thế kỉ 19 (1838 - 1839) bởi Scheiden và Schwann

1.2.1. mọi sinh vật đều được cấu tạo từ 1 hoặc nhiều tế bào

1.2.2. mọi tế bào đều có thể phân chia thành nhiều tế bào

2. Đặc điểm chung

2.1. tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc

2.1.1. các cấp tổ chức dưới làm nền tảng xây dựng nên các cấp tổ chức trên

2.1.2. cấp trên có tất cả các đặc tính của cấp dưới và một số đặc tính nổi trội

2.2. hệ thống mở và tự điều chỉnh

2.2.1. hệ thống mở

2.2.1.1. mọi sinh vật luôn trao đổi chất và năng lượng với môi trường

2.2.2. tự điều chỉnh

2.2.2.1. đảm bảo duy trì và điều hòa sự cân bằng

2.3. thế giới sống liên tục tiến hóa

2.3.1. thế hệ này truyền thông tin cho thế hệ khác để thích nghi với môi trường sống