các cấp tổ chức thế giới sống

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
các cấp tổ chức thế giới sống by Mind Map: các cấp tổ chức thế giới sống

1. I các cấp tổ chức thế giới sống

1.1. nguyên tử > phân tử > bào quan > tế bào >mô > cơ quan > cơ thể > quần thể > quần xã > sinh quyển

1.2. một cơ thể sống đều được cấu tạo từ một hay nhiều tế bào và các tế bào chỉ sinh ra bằng cách phân chia tế bào

2. II đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống

2.1. 1 tổ chức theo nguyên tắc thức học

2.1.1. tổ chức sống cấp dưới làm nền tản để xây dựng tổ chức sống cấp trên

2.2. 2 hệ thống mở và tự điều chỉnh

2.2.1. sinh vật của mỗi cấp tổ chức đều không ngừng trao đổi vật chất và năng lượng với môi trường

2.3. 3 thế giới sống liên tục tiến hóa

2.3.1. sinh vật có cơ chế phát sinh biến dị di truyền và được chọn lọc tự nhiên , giữ lại các dạng sống thích nghi với môi trường khác nhau nên đã tạo ra một thế giới sống vô cùng đa dạng và phong phú