Models d'Orientació educativa i Intervenció Psicoeducativa ( Models d'OIP)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Models d'Orientació educativa i Intervenció Psicoeducativa ( Models d'OIP) by Mind Map: Models d'Orientació educativa i Intervenció Psicoeducativa ( Models d'OIP)

1. Model Clínic

1.1. Base

1.1.1. Respostes desajustades de l'alumne

1.1.1.1. s'exterioritzen

1.1.1.1.1. SIMPTOMATOLOGIA ESPECÍFICA

1.2. Paper de l'Assesor

1.2.1. Atenció

1.2.1.1. Individualitzada

1.2.1.2. Intensiva

1.2.1.3. Puntual

1.2.1.4. Externa

1.2.2. Relació amb els professors

1.2.2.1. Caràcter Asimètric

1.3. Finalitat

1.3.1. Correctiva

1.3.1.1. basada en

1.3.1.1.1. Reeducar o rehabilitar

1.3.2. Preventiva

1.3.2.1. basada en

1.3.2.1.1. Prevenció i reducció de la incidència de patologies.

1.4. Desaventatges

1.4.1. Utilització d'etiquetes

1.4.2. Desintegració de les activitats i entorns naturals

1.4.3. Consideració que es poden afavorir les habilitats cognitives amb independència dels continguts i contextos on s'"entrenen"

2. Model Humanista

2.1. Base

2.1.1. Psicodinàmica

2.1.1.1. la personalitat està formada per els plans

2.1.1.1.1. instintiu

2.1.1.1.2. afectiu

2.1.1.1.3. intelectual

2.1.2. Necessitat d'Autorealització

2.1.2.1. Experiències i vivències inconcruents

2.1.2.1.1. Conducta Desajustada

2.2. Paper de l'Assesor

2.2.1. basat en

2.2.1.1. Diàleg lliure i obert

2.2.1.1.1. Intervenció Externa

2.2.2. Actituds bàsiques

2.2.2.1. Congruència

2.2.2.2. Respecte positiu incondicional

2.2.2.3. Empatia(Rapport)

2.3. Finalitat

2.3.1. Correctiva

2.4. Principis

2.4.1. D'Autoconeixement

2.4.2. D'Autodirecció

2.4.3. De Dependència

3. Model Conductista

3.1. Base

3.1.1. Skinner

3.1.1.1. 3 principis

3.1.1.1.1. Èxit continu amb reforç

3.1.1.1.2. Respectar el ritme d'aprenentatge

3.1.1.1.3. Paper actiu de l'alumne

3.2. Finalitat

3.2.1. Correctiva

3.3. Paper de l'Assesor

3.3.1. Intervenció a l'Aula

3.3.2. actua com

3.3.2.1. Suport tècnic dels professors

3.4. Fases de la Intervenció

3.4.1. Registre de la conducta

3.4.2. Formulació d'objectius

3.4.3. Disseny i implantació de la Intervenció

3.4.4. Seguiment continu

3.5. Desaventatges

3.5.1. L'Assesor com a imatge de ressolutor de problemes

3.5.2. Afavoriment de la falta d'implicació i corresponsabilització del personal

4. Model Col·laboratiu

4.1. Base

4.1.1. Constructivisme

4.2. Trets bàsics

4.2.1. El desenvolupament s'ha d'entendre com a un procés permanent de culturalització

4.2.1.1. Comunicació

4.2.1.2. Compatrir significats

4.2.1.3. Més autonomia

4.2.1.4. Aprendre a aprendre

4.2.2. Context social com a àrea d'interacció entre assesor i assesorat

4.2.3. Paper del professor

4.2.3.1. mediador

4.2.3.2. planificador d'activitats

4.2.3.2.1. per afavorir la negociació dels significats

4.2.4. Les dificultats d'aprenentatge dels alumnes és pugin explicar com a dèficits a la mediació rebuda

4.3. Paper de l'Assesor

4.3.1. Finalitat

4.3.1.1. Preventiva

4.3.1.2. Aconseguir que el centre educatiu es desenvolupi al màxim de les seves potencialitats.

4.3.2. Potenciar el bon funcionament dels mecanismes i els recursos propis del centre i, només quan la gravetat o la urgència del problema plantejat el reclama, proposa mesures excepcionals.

4.3.3. Treballa en una ZDI (Zona de Desenvolupament Institucional)

4.3.3.1. on les condicions són

4.3.3.1.1. Auxiliar a l'equip directiu amb les decissions

4.3.3.1.2. Afavorir l'eficàcia de les reunions, la coresponsabilitat en el compliment dels acords, el seguiment de les accions iniciades i l'avaluació.

4.3.3.1.3. Facilitar la creació de xarxes de comunicació entre els agents

4.3.3.1.4. Ajudar els docents a analitzar i reflexionar

4.3.3.1.5. Avaluar els alumnes

4.3.3.1.6. Promocionar l'autonomia professional dels professors.

4.3.4. Tipus d'Intervenció

4.3.4.1. Interna

4.3.4.2. Externa