เทคโนโลยีการสร้างถนน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เทคโนโลยีการสร้างถนน by Mind Map: เทคโนโลยีการสร้างถนน

1. ถนน คือ

1.1. เป็นทางสัญจรทางบกระหว่างสถานที่สองแห่ง ที่ได้รับการปูพื้นผิว หรือได้รับการปรับปรุงเพื่อให้การเดินทางทางเท้าหรือยานพาหนะต่าง ๆ

2. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างถนน

2.1. 1.เทคโนโลยีด้านการออกแบบการก่อสร้างคือการนำโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์พนวกกับ การคำนวณพื้นที่ต่างๆมาใช้ในการออกแบบรูปร่างรูปทรงการก่อสร้าง เพื่อเป็นวางแผนใน การก่อนสร้างที่ถูกต้อง และปลอดภัย

2.2. 2. วิชาเทคโนโลยีด้านการสำรวจพื้นที่ เทคโนโลยีถ่ายดาวเทียม เช่น ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อสำรวจพื้นที่และทรัพยากรต่างๆของพื้นนั้น ทั้งสภาพอากาศที่มีผลกับการก่อสร้าง และความปลอดภัยของผู้ใช้พื้นที่ และนำข้อมูลมาวางแผนในการออกแบบในการก่อสร้าง

2.3. 3. เทคโนโลยีด้านการทำพื้นถนน

2.3.1. 3.1รถปูถนนคอนกรีตโดยใช้ในการก่อสร้างผิวถนนโดยใช้คอนกรีตที่ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ต แลนด์เป็นส่วนผสมกับน้ำวัสดุชนิดเม็ดหยาบ และวัสดุชนิดเม็ดละเอียดตามอัตราส่วนที่ได้กำหนด ไว้บนชั้นพื้นทางหรือชั้นคันทางที่ได้เตรียมเอาไว้โดยมีเหล็กที่จะเสริมคอนกรีตอยู่ในตำแหน่งที่ ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง

2.3.2. 3.2รถปูถนนยางมะตอยเป็นรถที่ใช้ปูพื้นถนนที่สร้างขึ้นมาจากยางมะ ตอยชนิดแอสฟัลต์คอนกรีต พื้นผิวลาดยางนิยมใช้ในถนนทั่วไปรวม ถึงลานที่จอดรถและสนามบิน โดยจะปูถนนด้วยยางมะตอยและ บดถนน ด้วยรถบดถนน ให้พื้นสม่ำเสมอกัน

2.4. 4.เทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างต่างๆ สำหลับภายในโครงการการก่อสร้างจะต้องมีการบริหารงานในด้านต่างๆทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจการวางแผนต่างๆ ในการทำงาน จึงต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับการบริหารเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในด้านต่างๆของการทำงาน เช่น เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต หรือโปรแกรมต่างๆที่ช่วยบริหารงานในองค์กร

3. คณะผู้จัดทำ

3.1. คณะผู้จัดทำ 1. นายกิตตินันท์ พงษ์เจริญ รหัสนักศึกษา 621121102 2. นางสาวจุฬาลักษณ์ ไกรตะโม่ รหัสนักศึกษา 621121106 3. นายเอกวิทย์ แซ่ย่าง รหัสนักศึกษา 621121108 4. นายจิตรภาณุ ริยะป่า รหัสนักศึกษา 621121122

3.1.1. ขอบคุณครับ / ค่ะ

3.2. เสนอ อาจารย์เฉลิม ทองจอน

4. ประเภทหลักของวัสดุที่ใช้ในการปูผิวหน้าของถนน

4.1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์คอนกรีตวิธีการแบบเก่าคือ การวางไม้แบบไว้สองข้างทางก่อนการเทคอนกรีต และเมื่อได้วางไม้แบบพร้อมแล้วจะมีรถคอนกรีตมา เทคอนกรีตลงในระหว่างไม้แบบที่วางไว้

4.1.1. ต่อมาได้มีวิธีการสมัยใหม่ โดยใช้การเทคอนกรีตในลักษณะ สลิปฟอร์มเพฟเวอร์ ซึ่งเป็นเทคอนกรีตแบบไม่ต้องใช้แบบโดยเครื่องเทคอนกรีตจะมีเหล็กใช้แทน แบบอยู่ใต้รถเทและจะเคลื่อนตัวไปขณะที่เทคอนกรีต

4.2. ยางมะตอยผสมร้อน วิธี คือ สำหรับถนนยางมะตอยจะก่อสร้างในลักษณะเดียวกัน โดยจะเทยางมะตอยภายหลังที่ได้เกลี่ยระดับให้ถนนชั้นเบสแล้ว

5. การสร้างถนน

5.1. การสร้างถนนจะประกอบด้วยขั้นตอนหลักสองส่วน คือส่วนการออกแบบ และส่วนการก่อสร้างการออกแบบถนนจะมีการคำนวณในหลายด้านรวม ถึงการหาแนวเขตที่ดิน การออกแบบรูปร่างของถนนทั้งในแนวระดับต่างๆของดิน และผลกระทบในด้านต่างๆ

5.2. สำหรับส่วนการก่อสร้างถนนจะเริ่มต้นจากการขุดดินหรือถมดินเพื่อให้ได้ระดับใกล้เคียงกับที่ออกแบบ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักคือ "เบส" และ "ผิวถนน" โดยในชั้นเบส โดยดินในชั้นจะต้องการตรวจสอบว่าสามารถรับน้ำหนักที่ต้องการได้เพียงพอ ดินในชั้นนี้จะมีหน้าที่ในการรับแรงที่ถ่ายลงมาจากพื้นถนนอีกทีหนึ่ง และขณะเดียวกันจะช่วยในการระบายน้ำจากผิวถนนลงสู่ผิวชั้นล่างต่อไป หลังจากการลงดินชั้นล่างเสร็จจะเริ่มทำการผิวถนนต่อไป