ภาษาคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ภาษาคอมพิวเตอร์ by Mind Map: ภาษาคอมพิวเตอร์

1. ตัวอย่างโค้ด #include <stdio.h> void main() { int i; int num; printf("Enter score : "); scanf("%d", &num); if (num < 50) printf("Grade F\n"); else if (num < 60) printf("Grade D\n"); else if (num < 70) printf("Grade C\n"); else if (num < 80) printf("Grade B\n"); else if (num <= 100) printf("Grade A\n"); }

2. 1. Python

2.1. ความหมาย

2.1.1. ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่ง ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาโดยไม่ยึดติดกับแพลตฟอร์ม กล่าวคือสามารถรันภาษา Python ได้ทั้งบนระบบ Unix, Linux , Windows NT, Windows 2000, Windows XP หรือแม้แต่ระบบ FreeBSD สิ้นสุดการสนทนาผ่านแชท พิมพ์ข้อความ...

2.2. การนำไปใช้

2.2.1. ใช้ในการเขียนโปรแกรมได้หลากหลายประเภท โดยไม่ได้จำกัดอยู่ที่งานเฉพาะทางใดทางหนึ่ง (General-purpose language) จึงทำให้มีการนำไปใช้กันแพร่หลายในหลายองค์กรใหญ่ระดับโลก เช่น Google, YouTube, Instagram, Dropbox และ NASA เป็นต้น

2.3. ตัวอย่าง code

2.3.1. #python2 num = input("input the number: ") name = raw_input("input your name: ") #python3 x = input() #always get String สิ้นสุดการสนทนาผ่านแชท พิมพ์ข้อความ...

3. 2. C++

3.1. ความหมาย

3.1.1. เป็นภาษาที่ถูกออกแบบมาในการเขียนโปรแกรมระบบ ซึ่งมีประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการออกแบบโปรแกรมสูง C++ เป็นภาษาที่ต้องคอมไพล์ก่อนที่จะนำไปใช้งาน ซึ่งสามารถพัฒนาได้ในหลายๆ แพลตฟอร์ม

3.2. การนำไปใช้

3.2.1. สามารถเขียนโปรแกรมได้ทั้งแบบออบเจ็ค และการเขียนแบบปกติทั่วไป และยังมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการจัดการและเข้าถึงระดับหน่วยความจำ นอกจากนี้มันยังถูกนำไปใช้ในการเขียนโปรแกรมแบบต่างๆ มากมาย เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบฝังตัว (Embedded) เว็บเซิร์ฟเวอร์ การพัฒนาเกม และแอพพลิเคชันที่ต้องการประสิทธิภาพอย่างสูง

3.3. ตัวอย่าง code

3.3.1. #include <iostream> using namespace std; int main() { const int MAX_ARRAY = 10; int array_data[MAX_ARRAY]; int i; for(i=0;i<MAX_ARRAY;i++) { cout << "Enter Data Index (" << i << ") : "; cin >> array_data[i]; } cout << endl << endl; system("pause"); return 0; } สิ้นสุดการสนทนาผ่านแชท พิมพ์ข้อความ...

4. 3. Java

4.1. ความหมาย

4.1.1. ภาษาเขียนโปรแกรมเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป โดยสามารถทำงานได้พร้อมกัน เป็นภาษาที่สร้างมาจากคลาส และสนับสนุนการเขียนโปรแกรมแบบออบเจ็ค ถูกออกแบบมาให้พร้อมสำหรับการใช้งาน โดยมีเมธอดและคลาสช่วยอำนวยความสะดวกมากมาย ภาษา Java นั้นมีความตั้งใจว่าจะทำให้นักพัฒนาออกแบบและพัฒนาโปรแกรมน้อยลง นั่นคือการเขียนเพียงครั้งเดียว แต่นำไปใช้งานได้ทุกที่หรือทุกแพลตฟอร์ม

4.2. การนำไปใช้

4.2.1. ใช้แทนภาษาซีพลัสพลัส C++ โดยรูปแบบที่เพิ่มเติมขึ้นคล้ายกับภาษาอ็อบเจกต์ทีฟซี (Objective-C)

4.3. ตัวอย่าง code

4.3.1. // Hello World Program public class HelloWorld { public static void main (String[] args) { System.out.println("Hello World!"); } }

5. 4. C

5.1. ความหมาย

5.1.1. ภาษาคอมพิวเตอร์ใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรมทั่วไป ถูกพัฒนาครั้งแรกเพื่อใช้เป็นภาษาสำหรับพัฒนาระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ ( Unix Opearating System) แทนภาษาแอสเซมบลี

5.2. การนำไปใช้

5.2.1. สามารถประยุกต์ใช้กับงานต่างๆได้มากมาย ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ทางคณิตศาสตร์ โปรแกรมทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ไมโครคอนโทรลเลอร์

5.3. ตัวอย่าง code

6. 5. C#

6.1. ความหมาย

6.1.1. ภาษาคอมพิวเตอร์ประเภท object-oriented programming พัฒนาโดย Microsoft โดยมีจุดมุ่งหมายในการวมความสามารถการคำนวณของ C++ ด้วยการโปรแกรมง่ายกว่าของ Visual Basic โดย C# มีพื้นฐานจาก C++ และเก็บส่วนการทำงานคล้ายกับ Java

6.2. การนำไปใช้

6.2.1. ถูกออกแบบมาให้เขียนโปรแกรมแบบ GUI (Graphical user interface) สำหรับทำงานบน Windows Form และนอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันและเว็บเซอร์วิสได้ ภายใต้ ASP.NET web framework ที่เป็น Open source จาก Microsoft

6.3. ตัวอย่าง code

6.3.1. using System; namespace ComSciDev.Com.CSharp.MultiplicationOne { class Program { static void Main(string[] args) { Console.Write("Input number : "); //รับค่าตัวเลขที่ป้อนเข้าไป int mul = int.Parse(Console.ReadLine()); Console.WriteLine(); //วน 12 รอบเพื่อแสดงผลลัพธ์ for (int i = 1; i <= 12; i++) { Console.WriteLine(" " + mul + " x " + i + " = " + mul * i); } Console.ReadLine(); } } }

7. 6. PHP

7.1. ความหมาย

7.1.1. ภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะเซิร์ฟเวอร์-ไซด์ สคริปต์ โดยลิขสิทธิ์อยู่ในลักษณะโอเพนซอร์ส ภาษาพีเอชพีใช้สำหรับจัดทำเว็บไซต์ และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างคำสั่งมาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิร์ล

7.2. การนำไปใช้

7.2.1. เหมาะสำหรับนำมาสร้างเว็บไซต์ที่มีระบบฐานข้อมูล หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเว็บไซต์อยู่ตลอดเวลา ช่วยสร้างระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ให้ง่ายขึ้นด้วยการเขียนโปรแกรมจัดการไฟล์ และฐานข้อมูลของ PHP

7.3. ตัวอย่าง code

7.3.1. <html> <head> <title>Example 1 </title> </head> <body> <? echo"Hi, I'm a PHP script!"; ?> </body> </html>

8. 7. R

8.1. ความหมาย

8.1.1. ภาษาของคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่ง ที่ใช้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสถิติและตัวเลข ซึ่งนิยมใช้กันมากในหมู่นักสถิติในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์สถิติ ซึ่งเป็นภาษาที่ง่ายพอสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาตัวอื่นๆ ภาษา R สามารถใช้รวบรวมเซ็ตข้อมูลที่แตกต่างกันเข้าด้วยกัน รวมถึงเซ็ตซอฟต์แวร์ต่างๆ ภาษา R มีความยืดหยุ่นสูง สามารถใช้วิเคราะห์ข้อมูลที่มีคุณภาพสูงและยังสามารถสร้างโมเดลการวิเคราะห์ขึ้นมาใหม่ได้ในแต่ละครั้งโดยใช้เวลาไม่มาก

8.2. การนำไปใช้

8.2.1. เหมาะสมสำหรับนำไปวิเคราะห์พัฒนาซอฟต์แวร์ทางด้านสถิติและข้อมูลที่มีจำนวนมหาศาล เนื่องจากมี built-in function ทางด้านสถิตที่มีปริมาณมาก รวมถึง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และ มีความสามารถแสดงผลการทำงานในรูปแบบกราฟ สิ้นสุดการสนทนาผ่านแชท พิมพ์ข้อความ...

8.3. ตัวอย่าง code

9. 8. Javascript

9.1. ความหมาย

9.1.1. ภาษาสคริปต์เชิงวัตถุ เรียกว่า "สคริปต์" (script) ซึ่งในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ (ใช้ร่วมกับ HTML) เพื่อให้เว็บไซต์ของดูมีการเคลื่อนไหว สามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้มากขึ้น ทำงานในลักษณะ "แปลความและดำเนินงานไปทีละคำสั่ง" (interpret) หรือ อ็อบเจ็กโอเรียลเต็ด (Object Oriented Programming) ที่มีเป้าหมายในการ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต

9.2. การนำไปใช้

9.2.1. 1.JavaScript ทำให้สามารถใช้เขียนโปรแกรมแบบง่ายๆได้ โดยไม่ต้องพึ่งภาษาอื่น 2.JavaScript มีคำสั่งที่ตอบสนองกับผู้ใช้งาน 3.JavaScript สามารถเขียนหรือเปลี่ยนแปลง HTML Element ได้ 4.JavaScript สามารถใช้ตรวจสอบข้อมูลได้ สังเกตว่าเมื่อเรากรอกข้อมูลบางเว็บไซต์ เช่น Email เมื่อเรากรอกข้อมูลผิดจะมีหน้าต่างฟ้องขึ้นมาว่าเรากรอกผิด 5.JavaScript สามารถใช้ในการตรวจสอบผู้ใช้ได้ 6.JavaScript สร้าง Cookies (เก็บข้อมูลของผู้ใช้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เอง) ได้

9.3. ตัวอย่าง code

9.3.1. <html> <head> <title>This is a JavaScript example</title> <script language="JavaScript"> <!-- document.write("Hello World!"); //--> </script> </head> <body> สวัสดี ! </body> </html>

10. 9. Go

10.1. ความหมาย

10.1.1. เป็นภาษาใหม่ที่ทาง Google ได้พัฒนาขึ้นมาในรูปแบบของ OpenSource Project โดยทีมนักพัฒนาของ Google สำหรับแนวทางเลือกใหม่การเขียนโปรแกรม

10.2. การนำไปใช้

10.2.1. ภาษา Go ถูกนำมาพัฒนา API และ Web Services และยังมีบริษัทAmazon Google Facebook Apple Microsoft Github Stripeใช้อีกด้วย

10.3. ตัวอย่าง code

10.3.1. package main import "fmt" func main() { fmt.Println("Hello, Go") }

11. 10. Assembly

11.1. ความหมาย

11.1.1. ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งซึ่งจะทำงานโดยขึ้นกับรุ่นของไมโครโพรเซสเซอร์ หรือ "หน่วยประมวลผล" (CPU) ของเครื่องคอมพิวเตอร์

11.2. การนำไปใช้

11.2.1. เหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการเขียนโปรแกรมด้วยความเร็วสูง เช่น งานเกี่ยวกับกราฟิก, งานพัฒนาซอฟต์แวร์, งานพัฒนาระบบต่างๆ

11.3. ตัวอย่าง code

11.3.1. start: mov ax,@data mov dx,ax : : mov cx,0ffh next: inc ax : : loop next