ETAPES DEL DESENVOLUPAMENT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ETAPES DEL DESENVOLUPAMENT by Mind Map: ETAPES DEL DESENVOLUPAMENT

1. ETAPA SENSORIOMOTRIU (0-24 MESOS)

1.1. L’infant coneix i es relaciona amb el món a través dels sentits i les habilitats motores, no hi ha representació interna dels esdeveniments externs, ni pensa mitjançant conceptes.

1.2. Relacions de causalitat entre objectes i accions

1.3. Noció de permanència de l’objecte

1.4. Idea d’espai

1.5. Primeres representacions (accés a la funció simbòlica)

1.6. EXEMPLE

1.6.1. Quan la mare deixa el nen a la guarderia i no veu la seva mare dintre del seu camp visual, creu que ha desaparegut

2. ETAPA PREOPERACIONAL (2 – 6/7 ANYS)

2.1. Inicia la capacitat de pensar simbòlicament amb representacions, però sense estructura lògica, i encara molt dependent de l’experiència immediata.

2.2. Pensament representacional: joc simbòlic, llenguatge,dibuix i imatges mentals

2.3. Conceptes numèrics.

2.4. Rigidesa del pensament, el que no permet la reversibilitat

2.5. Centralització: atenció a un sol aspecte de l’estímul

2.6. EXEMPLE

2.6.1. El nen juga a jocs simbòlics en els quals adopta un personatge amb un rol determinat ''PARES I MARES''

3. ESTADI OPERACIONS CONCRETES(7 – 11/12)

3.1. Menor rigidesa i més flexibilitat

3.2. Menor centralitat

3.3. Reversibilitat

3.4. Judicis no limitats a l’aparença de les coses

3.5. Classificació, seriació, conservació (líquids, massa,nombre)

3.6. Concepte de nombre

3.7. EXEMPLE

3.7.1. El nen veu diferents bitllets i monedes entenent que formen part de un concepte més ampli ''DINERS''

4. ESTADI OPERACIONS FORMALS (11/12 – 16 anys)

4.1. El pensament fa la transició d’allò real a allò possible

4.2. Generar idees sobre fets que no han tingut lloc

4.3. Prediccions sobre fets hipotètics o futurs

4.4. Discutir problemes amb idees abstractes

4.5. Raonar sobre analogies i relacions

4.6. Pensar de forma abstracta i reflexiva

4.7. EXEMPLE

4.7.1. El nen està caminant i veu un toll, llavors pot predir que si no s'aparta es mullarà