PRIME CIRCLE FUND WEBSITE SYSTEM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PRIME CIRCLE FUND WEBSITE SYSTEM by Mind Map: PRIME CIRCLE FUND WEBSITE SYSTEM

1. THIẾT KẾ & LẬP TRÌNH WEBSITE

1.1. YÊU CẦU CHUNG

1.1.1. Hỗ trợ 02 ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

1.1.2. Hỗ trợ tối ưu hoá tìm kiếm trên Google

1.1.3. Hỗ trợ các loại thiết bị: Desktop, Laptop, Tablet, Mobil

1.2. CẤU TRÚC & CHỨC NĂNG WEBISTE

1.2.1. TRANG CHỦ

1.2.1.1. BANNER

1.2.1.2. VỀ PRIME CIRCLE INVESTMENT JSC (nội dung như: http://pvcomcapital.com.vn/gioi-thieu-chung)

1.2.1.2.1. Giới thiệu chung

1.2.1.2.2. Đội ngũ nhân sự

1.2.1.2.3. Hoạt động cộng đồng

1.2.1.3. QUỸ ĐẦU TƯ PRIME CIRCLE (nội dung như: http://pvcomcapital.com.vn/quy-dau-tu-cua-pvcb-capital)

1.2.1.3.1. Quỹ đầu tư của PRIME CIRCLE

1.2.1.3.2. Cơ hội đầu tư vào Quỹ

1.2.1.3.3. Các loại Quỹ đầu tư

1.2.1.3.4. Lợi ích nhà đầu tư

1.2.1.3.5. Hình thức đầu tư

1.2.1.3.6. Lợi nhuận

1.2.1.4. NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO ĐẠO (nội dung như: https://www.xm.com/vn/)

1.2.1.4.1. Nghiên cứu

1.2.1.4.2. Trung tâm đào tạo

1.2.1.4.3. Công cụ

1.2.2. BÀI VIẾT * TIN TỨC

1.2.2.1. Tin tức về thị trường

1.2.2.2. Tin tức về forex

1.2.2.3. Bài viết chuyên ngành

1.2.3. LIÊN HỆ

1.2.3.1. Thông tin liên hệ

1.2.3.2. Google Map

2. MÁY CHỦ WEBSITE & EMAIL