การเขียนบันทึก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การเขียนบันทึก by Mind Map: การเขียนบันทึก

1. ความหมาย

1.1. การบันทึกเป็นการเขียนขนาดสั้น ใช้สำหรับแจ้งข่าวสารหรือติดต่องานแบบทางการ กึ่งทางการ หรือไม่เป็นทางการ

2. ประเภทของบันทึก

2.1. 3ประเภท

2.2. 1.การเขียนบันทึกส่วนตัว

2.3. 2.การบันทึกเพื่อกิจธุระ

2.4. 3.การเขียนบันทึกสื่อสารในองค์กร

3. การเขียนบันทึกส่วนตัว

3.1. เป็นการเขียนเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับวัน ผู้เขียนควรเลือกเหตุการณ์ที่น่าสนใจแต่ละวันมาบันทึก นอกจากนี้อาจบันทึกความรู้สึกนึกคิดของตนเองที่มีต่อเหตุการณ์

4. การบันทึกเพื่อกิจธุระ

4.1. เป็นการเขียนข้อคามสั้นๆเพื่อแจ้งข่าวสารหรือติดต่องาน แบบกึ่งทางการหรือไม่เป็นทางารมากนัก

4.1.1. มี2ประแภท

4.1.2. 1.บันทึกกิจธุระ

4.1.3. 2.บันทึกกิจ

5. การเขียนบันทึกสื่อสารในองค์กร

5.1. เป็นรูปแบบการสื่อสารภายในหน่วยงานราชการองค์การ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเอกชนต่างๆ

5.1.1. มี3ประเภท

5.1.2. 1.บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา

5.1.3. 2.บันทึกสั่งการของผู้บังคับบัญชา

5.1.4. 3.บันทึกติดต่อราชการระหว่างเจ้าหน้าที่หรือระหว่างหน่วยงานที่ต่ำกว่ากรมในเอกสารนี้จะเน้นเฉพาะบันทึกเสนอ ต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งจำเป็นต้องใช้มาก