Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
cacbon và lipit by Mind Map: cacbon và lipit

1. cacbohidrat

1.1. cấu trúc hóa học

1.1.1. là HCHC cấu tạo từ c,h,o theo CTCT (CH2O)n tỉ lệ: 2:1

1.1.2. cacbohidrat

1.1.2.1. đường đơn vd: glucozo,..

1.1.2.2. đường đa vd: tinh bột,..

1.1.2.3. đường đôi vd: saccaroao,...

1.2. chức năng:

1.2.1. là nguồn năng lượng dự trữ của tế bào và cơ thể

1.2.2. cấu tạo nên tế bào và các bộ phận cơ thể

2. lipit

2.1. đặc điểm chung

2.1.1. đucợ cấu tạo từ các ng. tố C,H,O

2.1.2. không tan trong nước, chỉ tan trong dung môi hữu cơ

2.1.3. lipit đc cấu tọa từ glixerol và các axit béo= liên kết este

2.2. cấu trúc và chức năng của các loại lipit

2.2.1. dầu mỡ

2.2.1.1. cấu trúc hóa học

2.2.1.1.1. là este của glixerol và 3 axit

2.2.1.1.2. dầu chứa các axit beeos kh no

2.2.1.1.3. mỡ chứa các axit béo no

2.2.1.2. chức năng

2.2.1.2.1. dự trữ nguồn năng lượng saccatit

2.2.1.2.2. dưới da vd: giảm sự mất nhiệt,...

2.2.2. photpholipit

2.2.2.1. cấu trúc hóa học

2.2.2.1.1. 2 axit liên kết vs gốc glixerol

2.2.2.1.2. có tính lưỡng cực

2.2.2.2. chức năng

2.2.2.2.1. tham gia cấu tạo hệ thống nội màng

2.2.3. streoit

2.2.3.1. cấu trúc hóa học

2.2.3.1.1. là lipit có cấu trúc mạch vuông có tính lưỡng cực

2.2.3.2. chức năng

2.2.3.2.1. colesteron làm ng. liệu nên màng sinh chất

2.2.3.2.2. các streoit có lượng nhỏ nhưng hđ như hocmon hay vitamin