Πολιτική και Δίκαιο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Πολιτική και Δίκαιο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ by Mind Map: Πολιτική και Δίκαιο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1. Άσκηση δικαιώματος

1.1. Η Συνταγματικά και ηθικά ορθή χρήση του εκάστοτε δικαιώματος

1.2. Κάθε δικαιούχος του δικαιώματος μπορεί να ενεργήσει:

1.2.1. για να προστατευθεί, όταν κάποιος τον προσβάλλει ή αμφισβητήσει.

1.2.2. για να απολαύσει τις ωφέλειες του δικαιώματος

1.2.3. για να συμμετέχει ενεργά στα κοινά

1.2.4. και γενικά να εκμεταλλευτεί όλες τις παρεχόμενες ελευθερίες

2. Κατάχρηση δικαιώματος

2.1. Πότε υπάρχει κατάχρηση δικαιώματος;

2.2. Όταν το δικαίωμα ασκείται για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους έχει θεσπιστεί ή υπερβαίνει τα όρια που έχουν θέσει τα χρηστά ήθη και το σύνταγμα

2.2.1. Η κατάχρηση του δικαιώματος υπερβαίνει κατά πάσα πιθανότητα τα όρια που επιβάλλει η καλή πίστη ή οι χρηστικές συνήθειες ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος.

2.3. *Τα χρηστά ήθη είναι αρχές κοινωνικού πράττειν που αναγνωρίζονται και γίνονται σεβαστές από όλους.