สิทธิผู้พิการ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สิทธิผู้พิการ by Mind Map: สิทธิผู้พิการ

1. สวัสดิการเบี้ยความพิการ

1.1. ได้รับเบี้ยความพิการเดือนละ 500 บาท

1.2. ผู้สูงอายุที่เป็นผู้พิการจะได้รับเพิ่มอีก 500 บาท

2. บริการให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ

2.1. คนพิการที่บรรลุนิติภาวะอายุ 20 ปีบริบูรณ์

2.2. ผ่อนชำระภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ย

3. การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนพิการ

3.1. การให้คำปรึกษาหารือทางกฎหมาย

3.2. การให้ความรู้ทางกฎหมาย

3.3. การจัดทำนิติกรรมสัญญา

3.4. การไกล่เกลี่ยหรือการประนีประนอมยอมความ

3.5. การจัดหาทนายความ

3.6. การให้ความช่วยเหลืออื่นๆในทางคดี

4. การจัดบริการล่ามภาษามือไทย

4.1. การใช้บริการทางการแพทย์การสาธารณสุข

4.2. '

4.3. การสมัครงานหรือการติดต่อประสานงานประกอบอาชีพ

4.4. การร้องทุกข์ การกล่าวโทษ หรือเป็นพยาน

4.5. การเข้าร่วมประชุม สัมมนา หรือการฝึกอบรม

5. การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสําหรับคนพิการ

5.1. ให้บริการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ในอัตราเหมาจ่ายรายละไม่เกิน 20,000 บาท

6. การสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ

6.1. จัดบริการผู้ช่วยคนพิการ ให้กับคนพิการที่มีความจำเป็นต้องมีผู้ช่วยคนพิการ

6.2. ผู้ช่วยคนพิการ จะได้รับค่าตอบเเทนการปฏิบัติงานในอัตราชั่วโมงละ 50 บาท วันละไม่เกิน 6ชั่วโมง

7. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

7.1. ให้หน่วยงานราชการสำรวจเเละจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงได้

8. การลดหย่อนค่าโดยสารขนส่งสาธารณะสำหรับคนพิการ

8.1. รถไฟฟ้า BTSฟรีลอยฟ้า ให้ขึ้นฟรี 7สถานี ได้เเก่ หมอชิต สยาม ช่องนนทรี อโศก อ่อนนุช กรุงธนบุรี เเละวงเวียนใหญ่

8.2. รถไฟฟ้า MRT ฟรีใต้ดิน ให้ขึ้นฟรีทุกสถานี

8.3. การบินไทย ลดค่าโดยสารคนพิการ 50%ค่าโดยสารผู้ดูเเลคนพิการ 25%

8.4. ขสมก.(รถพัดลม)ลดค่าโดยสารครึ่งราคา ให้ เฉพาะคนตาบอด

8.5. บขส.ลดค่าโดยสารครึ่งราคา (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) ให้เฉพาะคนตาบอด

9. สิทธิคนพิการทางการแพทย์

9.1. การตรวจวินิจฉัย

9.2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

9.3. การตรวจด้วยวิธีพิเศษอื่นตามสิทธิ

9.4. การเเนะเเนวให้คำปรึกษา

9.5. บริการเป็นรายกรณี เช่น การให้ยา เวชภัณฑ์ กายศัลยกรรม กายภาพบำบัด พยาบาลจิตเวช

10. สิทธิคนพิการทางการศึกษา

10.1. มีสิทธิได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งเเต่เริ่มเข้าเรียนจนถึงปริญญาตรี

10.2. ได้รับการศึกษาที่มาตรฐานเเละประกันคุณภาพการศึกษา

10.3. ให้คนพิการหรือผู้ดูเเลคนพิการได้กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมเเละพัฒนาการสำหรับคนพิการ

11. สิทธิคนพิการทางอาชีพ

11.1. ให้บริการจัดการจัดฝึกอบรมวิชาชีพเเก่คนพิการในสาขาต่างๆ หลักสูตรละ 6 เดือน -1 ปี

12. สิทธิประโยชน์ของผู้ดูแลคนพิการ

12.1. การบริการให้คำปรึกษา แนะนำ

12.2. ฝึกอบรมทักษะการเลี้ยงดูคนพิการให้ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการเเละวิชาชีพ

12.3. การจัดการศึกษาโดยส่งเสริมการเรียนรู้เเละพัฒนาทักษะเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีววิตคนพิการ

12.4. การส่งเสริมการการอาชีพอิสระ

12.5. การทำงานในสถานประกอบการ

12.6. การฝึกอาชีพ

12.7. การสนับสนุนเงินประกอบอาชีพ

12.8. การให้สัมปทานหรือสภานที่จำหน่ายสินค้า

12.9. การจัดจ้างเเบบเหมางานเเละอื่นๆ

12.10. การได้รับลดหย่อนภาษีได้เงินได้ทุนธรรมดา

12.11. การให้ความช่วยเหลืออื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมเเละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ